Sveriges utvecklingssamarbete i Boliva

 • Raqaypamba

  Raqaypampa Foto: E. Hellsten

 • bild_faltbesök

  Biståndsminister Isabella Lövin på fältbesök i Boliva Foto: Thomas Alveteg

 • IMG_1182

  Visita de Stockholm Environment Institute Foto: Embassy of Sweden in La Paz

De övergripande målen i Sveriges samarbetsstrategi för utvecklingssamarbete med Bolivia är att bidra till en förbättrad miljö och hållbart utnyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, en demokratisk samhällsutveckling samt förbättrad möjlighet till försörjning för människor som lever i fattigdom. Samarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare relationer. Strategin sträcker sig över perioden 2016-2020.

I enlighet med gällande strategi för perioden 2016-2020 koncentreras Sveriges arbete till följande områden:

 • Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter
 • Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer
 • Förbättrade möjligheter och verktyg för att fattiga människor ska kunna förbättra sina levnadsvillkor

Samarbetet omfattar även forskningssamarbete, stöd till svenska enskilda organisationer och vid särskilda behov humanitärt bistånd.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter

De demokratiska institutionerna i Bolivia är svaga och det finns brister i systemen för ansvarstagande och transparens. Korruptionen är utbredd och utgör hinder för den ekonomiska och sociala utvecklingen i landet. Trots en god normativ utveckling vad gäller jämställdhet är utmaningarna svåra där sju av tio kvinnor utsätts för våld. Kvinnors villkor på arbetsmarknaden är dåliga där många befinner sig inom den informella sektorn. Andra grupper som inte till fullo åtnjuter sina mänskliga rättigheter är barn, HBTQ personer samt urfolksgrupper.

Under innevarande strategiperiod ger Sverige stöd till reformer för att bygga upp den offentliga förvaltningen. Ökad kapacitet och transparens ska stärka systemets mekanismer. Omfattande stöd ges också till civila samhället som syftar till att förbättra utsatta gruppers mänskliga rättigheter, jämställdhet samt stärka den demokratiska kulturen.

Resultat inom arbetet för transparens och icke-diskriminering inom den offentliga förvaltningen har delvis uppnåtts. Urfolks och kvinnors rättigheter har förbättrats särskilt när det gäller instiftande av lagar. Samtidigt råder stora brister i genomförandet av lagarna.    

Miljö och naturresurser

Bolivia är ett av jordens länder med störst biologisk mångfald - från det andinska höglandet till Amazonasbäckenets regnskogar, men är samtidigt en resurs under hot som är mycket känsligt för klimatförändringar. Redan utsatta människor drabbas årligen av torka och översvämningar. Sverige ger stöd till program för ett förbättrat utnyttjande av naturresurser som främjar en hållbar och klimatanpassad utveckling. Småbrukare på landsbygden har genom förbättrade jordbruksmetoder ökat sin livsmedelssäkerhet och minskat sårbarheten mot klimatförändringar.

Genom andra projekt och program har Sverige bidragit till rent vatten och grundläggande sanitet i några av landets fattigaste områden, vilket bidragit till förbättrade hälsoförhållanden. Däremot är tillgången till sanitet generellt sett fortfarande låg. Arbetet för bättre tillgång till avloppssystem och toaletter pågår. Problemen är störst bland de fattiga i förstäder och på landsbygden. Svenskt stöd har bidragit till stora framsteg att utveckla modeller för hållbara och klimatanpassade sanitetslösningar i förstäder och på landsbygden. Förutsättningar finns för att genomföra dessa i större skala i utvalda kommuner.

Forskning och Universitet

Sverige arbetar långsiktigt med målet att samarbetspartners bättre planerar, genomför och använder forskning för utveckling och ekonomisk tillväxt. Avsikten är att Bolivia på sikt ska kunna bedriva egen forskning av internationell kvalitet inom områden som samarbetspartnerna har prioriterat.

Exempel på svenskt stöd finns inom utbildningar på master- och doktorandnivå i samverkan med svenska och internationella partners, administrativa reformer av universiteten samt infrastruktursatsningar som IT, bibliotek och laboratorier.

Samarbetet i detta avseende utgår ifrån Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet (2015 – 2021).