Surrogatarrangemang

Surrogatarrangemang är inte tillåtet i Sverige. Lagstiftningen är därmed inte anpassad för surrogatarrangemang vilket gör rättsläget för barn födda genom ett sådant arrangemang osäkert. Personer som överväger att genomföra surrogatarrangemang i utlandet bör vara medvetna om att flera problem kan uppstå i fråga om t.ex. faderskapsfastställelse, vårdnad, pass och inresa till Sverige

Utifrån ett svenskt perspektiv är den födande kvinnan att anse som barnets mor. Vid surrogatarrangemang innebär det följaktligen att surrogatmodern anses mor till barnet. När en ansökan om pass för barn fött genom surrogatarrangemang inkommer till ambassaden, så har ambassaden att ta ställning till om någon av barnets rättsliga föräldrar är svensk medborgare. Om så är fallet är även barnet svensk medborgare. Eftersom surrogatmodern oftast är utländsk medborgare skulle ett ev. svenskt medborgarskap för barnet endast kunna grunda sig på fadern. Ambassaden har därför att ta ställning till om faderskapet är fastställt.

Vid prövningen av om en utländsk faderskapsfastställelse är giltig i Sverige är lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL) tillämplig, särskilt 7 och 8 §§. Där framgår att för att en faderskapsfastställelse i utlandet ska vara giltig i Sverige, ska den ha skett genom ett avgörande av domstol eller en i hemvist- eller medborgarskapslandet giltig bekräftelse. I många länder går det inte att få faderskapet fastställt av domstol för barn födda genom surrogatarrangemang. Det är inte heller alltid möjligt att få en fastställelse genom bekräftelse på ett sätt som anses giltigt i Sverige. Det är den man som påstår sig vara rättslig far som har bevisbördan för att så är fallet. Här bör även uppmärksammas att i de fall surrogatmodern är gift skulle hennes make kunna anses vara far till barnet enligt faderskapspresumtion.

Navigation

Top