Ansökan om pass för barn

Ansökan om pass och nationellt id-kort för nyfödda barn och barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.  

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan lämnas in. Det är ambassaden som rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumret måste vara beslutat innan en ansökan om resehandling kan lämnas in.

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda vårdnadshavarna. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Följande handlingar behöver medtas vid namnansökan och rekvirering av samordningsnummer:

* Skatteverkets blankett "Förnamn och efternamn - Ansökan" (SKV7750). Blanketten behövs inte om anmälan till Skatteverket redan skett. I stället medtas Skatteverkets beslut.

* Barnets födelsebevis i original (översatt till engelska och legaliserat).

* Bevis/journal om havandeskap från ansvarig mödravård/läkare (motsvarande moderskapsintyg i Sverige).

* Vårdnadshavarnas vigselbevis (om gifta). Om vigseln är registrerad hos Skatteverket räcker det med ett personbevis som styrker äktenskapet. Om vigseln inte är registrerad hos Skatteverket ska originalet av vigselbeviset uppvisas.

* Vårdnadshavarnas passhandlingar eller giltig fotolegitimation.

OBS! Skatteverkets belastning är för närvarande hög vilket gör att handläggningstiden för samordningsnummer är ca 6-8 veckor. Beslut om namn och samordningsnummer skickas till vårdnadshavarnas registrerade adress med kopia till ambassaden.

När beslut kommit vårdnadshavare/ambassaden tillhanda kan en ansökan om svensk passhandling lämnas in. Om blanketten "Vårdnadshavares medgivande" fylldes i samband med namnanmälan/rekvirering av samordningsnummer behöver endast en av vårdnadshavarna åtfölja barnet vid ansökningsförfarandet.

Navigation

Top