Medicinsk reseförsäkring

Du som ansöker om Schengenvisum måste ha en medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl eller dödsfall.

Från och med den 1 juli 2004 måste alla viseringspliktiga resenärer som reser till Sverige och övriga Schengenländer med en Schengenvisering, giltig upp till 90 dagar (s.k. C-visering), ha en medicinsk reseförsäkring som är giltig för hela vistelsen.

En tilläggsfrist kommer att läggas på ditt visums giltighetstid om det är fråga om ett visum med endast en inresa. Det innebär att 15 dagar läggs till ditt visums giltighetstid utöver det som anges i visuminbjudan/-ansökan. Observera att visumets giltighetsperiod och vistelseperiod inte är samma sak. Ett exempel: om du ansökt om 10 dagars visum, kommer du alltid att få 15 dagars tilläggsfrist, det vill säga totalt 25 dagar. Men den faktiska vistelseperioden kommer fortfarande att vara samma som den du sökte för – 10 dagar.

Den medicinska reseförsäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 Euro. Försäkringen måste vara giltig i alla Schengenländer såväl som i Liechtenstein, och för hela vistelsetiden (antal dagar) och under viseringens giltighetstid (från och med - till och med datum).samt under hela din vistelse. Nedanstående villkor är gemensamma för alla Schengenambassader i Kiev:

Du måste kunna styrka vid ansökningstillfället att du har en medicinsk reseförsäkring.

 • Lista över välkända företag som erbjuder medicinska reseförsäkringar finns på höger sida

 • Det utfärdande försäkringsbolaget måste ha ett avtal om ersättning med ett internationellt försäkringsbolag inom Schengenområdet. Samtliga företag på ovan nämnda lista har ett sådant avtal.

• Den medicinska reseförsäkringen samt kopia av denna måste lämnas in tillsammans med visumansökan.

• I de fall man ansöker om visering för flera inresor är det vid ansökningstillfället tillräckligt att uppvisa försäkring enbart för den första planerade inresan. Man ska vara medveten om att försäkring måste tecknas för varje ytterligare resa som man kommer att företa. Personer som inte kan visa upp en giltig reseförsäkring vid inresan kan vägras inresa.

Den viseringssökande rekommenderas att försäkra sig om att avgiften betalas tillbaka om visumansökan avslås helt av ambassaden, avslås till en del (visum beviljas för färre antal dagar än vad man ansökt om) eller om beslutet drar ut på tiden.

Om den viseringssökande omfattas av den medicinska försäkringen/företags- eller familjeförsäkringen som tillhör referenten/den inbjudande parten, är det upp till den sökande att visa att försäkringen uppfyller kraven i Schengenregelverket.

Vissa nära familjemedlemmar till EES-medborgare (ej svenska medborgare som bor i Sverige) är undantagna från kravet att inneha medicinsk reseförsäkring. Vänligen kontakta viseringskansliet för närmare information.

Undantag

Vissa yrkesgrupper kan undantas från kravet på att teckna en försäkring mot bakgrund av att de redan har en motsvarande försäkring i sitt arbete.

Undantagen från kravet på medicinsk försäkring är även den som:

 • har ett diplomatpass
 • ansöker om visering för flygplatstransitering
 • är anhörig till EU-medborgare (annan än svensk), dvs. dennes

  – make och maka

  – registrerade partner

  – sambo

  – barn under 21 år

  – äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning

  – föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn i Sverige.

Navigation

Top