Frågor och svar

Här samlar, och besvarar, ambassadens visumavdelning vanliga frågor från allmänheten om visum, uppehållstillstånd m.m.

Hur länge är ett visum giltigt?
Ett visum är giltigt under en begränsad tidsperiod. På viseringsmärket i ditt pass står det under vilken period det är giltigt, hur många dagar du får vistas i och hur många gånger du får resa in i Schengenområdet under giltighetsperioden. Ett visum som ger tillåtelse att resa in i Sverige och andra Schengenländer kan utfärdas för en vistelse på upp till 90 dagar per 180-dagarsperiod. Visumet kan vara giltigt upp till fem år. För att kontrollera hur många dagar man har kvar att vistas inom Schengenområdet, kan man använda Schengenkalkylatorn. I din visumansökan ska det tydligt framgå hur många dagar och vilket antal inresor du behöver. Vistelsens längd och syftet med resan ska överensstämma.

I det fall du beviljas en inresa adderas alltid 15 dagar till vistelsetiden. Dessa dagar är till för att du även vid oförutsedda händelser ska kunna nyttja din visering. Du har dock endast rätt att vistas i Schengenområdet de antal dagar som anges, inom den period som framgår av viseringsmärket.

Jag är svensk medborgare. Behöver jag visum till Ukraina?
Svenska medborgare kan besöka Ukraina utan visum i upp till 90 dagar per 180 dagar. Mer info finns på hemsidan för Ukrainas ambassad i Sverige.

Vad kostar det att ansöka ett visum?
Visumavgifterna räknas om varje månad och korrigeras vid behov. De aktuella avgifterna finns här. Om du ansöker via VFS Global tillkommer deras serviceavgift.

Vad är skillnaden mellan ett uppehållstillstånd och ett visum?
Ett uppehållstillstånd kommer ifråga om du vill vistas i Sverige längre än 90 dagar. Ambassaden rekommenderar alla att ansöka via Migrationsverkets hemsida, vilket förenklar ansökningsförfarandet. Medborgare i Ukraina och Georgien, samt personer som innehar uppehållstillstånd i dessa länder, är även välkomna att ansöka på ambassaden. Ambassaden assisterar Migrationsverket i handläggningen av ansökan om uppehållstillstånd, besluten fattas dock av Migrationsverket. Migrationsverket tillhandahåller utförlig information om ansökningsförfarandet på sin webbplats. Information om hur du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd på ambassaden i Kiev finns här.

Ett visum är giltigt under en begränsad tidsperiod och ansökan handläggs på Sveriges ambassad i Kiev. I undantagsfall kan ärendet skickas till Migrationsverket för beslut. Du kan ansöka om visum vid något av VFS Globals fem viseringscenter runtom i Ukraina. Du kan även boka tid för att lämna in ansökan på ambassaden. Mer information här.

Ambassaden avslog min väns ansökan om visum till Sverige. Hur överklagar vi beslutet?
För att överklaga beslutet ska din vän skriva ett brev eller mail till ambassaden som fattade beslutet. I brevet ska din vän uppge vilket beslut han/hon är missnöjd med och hur han/hon vill att beslutet ändras. Om din vän har dokument som inte skickats in tidigare, kan dessa bifogas överklagandet. Överklagandet måste ha inkommit till ambassaden inom tre veckor efter att information om beslutet delgavs. Om du själv vill överklaga beslutet behöver din vän skriva en fullmakt där han/hon ger dig rätt att föra hans/hennes talan i ärendet. Om ambassaden finner att det inte finns anledning att ändra beslutet, kommer överklagandet att vidarebefordras till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrättens handläggningstid är ca 2-4 veckor. Kontaktuppgifter till Förvaltningsrätten finns på deras hemsida.

Min ansökan om visum har avslagits. Kan jag lämna in en ny ansökan när som helst?
Ja, men om du överklagat beslutet rekommenderar ambassaden att du inväntar Förvaltningsrättens dom.

Måste jag lämna in alla ansökningar igen om jag ansöker på nytt?
Ja, varje ansökan måste innehålla alla de nödvändiga dokumenten.

Jag är inte ukrainsk medborgare men bosatt i Ukraina. Kan jag ansöka om visum till Sverige på Sveriges ambassad i Ukraina?
Ja, om du har uppehållstillstånd i Ukraina. Uppehållstillståndet måste vara permanent eller giltigt minst tre månader efter hemresan från Sverige. Om du inte uppfyller dessa krav kommer du inte att kunna ansöka om visum på Sveriges ambassad i Kiev.

Jag är inte ukrainsk medborgare. Kan jag ändå ansöka om uppehålls- eller arbetstillstånd på ambassaden i Kiev?
Ja, om du har ett uppehållstillstånd i Ukraina, om du är georgisk medborgare eller om du har uppehållstillstånd i Georgien.

Jag ska flyga till USA och mellanlanda i Sverige, behöver jag ett transitvisum?
Om du är ukrainsk medborgare och inte lämnar transitområdet behöver du inget visum. Om du behöver lämna transitområdet måste du ansöka om en vanlig Schengenvisering.

Jag vill ansöka om ett visum med flera inresor, hur ska jag fylla i blanketten?
Under punkt 29, ”Planerat ankomstdatum till Schengenområdet” skriver du det datum du planerar att resa till Sverige. Under punkt 30 skriver du den sista dagen du planerar att lämna Schengenområdet. Exempel: Du vill söka ett visum med ett års giltighetstid och planerar att resa till Sverige den 10 mars 2016. Då skriver du 10/3 2016 under punkt 29 och 10/3 2017 under punkt 30. Antal dagar (punkt 25) kan aldrig överstiga 90 per 180-dagarsperiod.

Jag har fyllt i en inbjudan för att bjuda in min vän till Sverige. Behöver jag skicka den med post eller räcker det om jag scannar in och mailar den?
Det räcker att du scannar in den och mailar till din vän som sedan skriver ut den.

Det är svårt för mig att ta mig till ambassaden eller till ett av VFS kontor, kan ett ombud lämna in min visumansökan åt mig eller kan jag skicka den med post?
Eftersom man lämnar biometri vid ansökningstillfället måste man lämna in ansökan personligen. Om du tidigare har ansökt om visering (efter den 23 juni 2015) kan biometrin i vissa fall återanvändas. I det fall biometrin kan återanvändas behöver du inte ansöka personligen, men du kan dock komma att kallas till ambassaden i det fall det under handläggningen framgår att den tidigare lämnade biometrin inte är var av tillräckligt god kvalité för att kunna återanvändas. Det är inte möjligt att skicka visumansökningar med post.

Kan jag resa till andra Schengenländer med ett visum utfärdat av Sverige?
På ditt visum står det vilka länder det är giltigt för. Om det står ”Schengenstater” betyder det att du kan resa till Sverige och alla övriga Schengenländer med ditt visum. På Migrationsverkets hemsida finns en lista över vilka länder som ingår i Schengensamarbetet. Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Det sker alltid en inresekontroll vid en yttre gräns. Du ska kunna styrka syftet med din resa vid gränsen och därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Syftet med resan ska vara detsamma som vid ansökan. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Vid nästa ansökan om visering, kontrolleras hur du använt din förra visering. Om du som visumsökande tidigare har beviljats visum av Sveriges ambassad, måste du kunna styrka att du faktiskt besökte Sverige under den period som du fick visum för. Om du inte fick stämplar i ditt pass på en svensk flygplats när du åkte in i/lämnade Sverige måste du bifoga bevis på att du faktiskt var i Sverige. Bevis kan vara till exempel biljetter eller kvitton. Dessa styrkande dokument ska bifogas till visumansökan.

Hur lång är ambassadens handläggningstid? Är handläggningstiderna annorlunda under sommar- och julledigheterna?
Normal handläggningstid för viseringsansökningar från ukrainska medborgare är 10 kalenderdagar. Om ansökan inte är komplett eller om det finns särskilda skäl kan handläggningstiden förlängas upp till 30 arbetsdagar. För personer som inte är ukrainska medborgare är handläggningstiden upp till 30 arbetsdagar. Mot en extra avgift finns det möjlighet för ukrainska medborgare att få sin ansökan behandlad snabbare, handläggningstiden är då 3 arbetsdagar. Vid begravning och mycket allvarlig sjukdom tas ingen avgift ut för att behandla ärendet med förtur. Ambassaden har stängt under svenska och ukrainska helgdagar (se här), i övrigt gäller normal handläggningstid även under sommaren och julen.

Min vän i Sverige ska stå för kostnaderna under mitt besök, behöver jag ändå lämna in arbetsgivar- och bankintyg?
En faktor som påverkar den sociala etableringen i hemlandet är arbete. Saknar man arbete i hemlandet är det alltså en faktor som kommer att tas i beaktan när beslut om visum fattas. Om din vän i Sverige står för alla kostnader behöver du inte lämna några bankuppgifter.

Navigation

Top