Basfakta

Om du vill besöka Sverige och inte är EU/EES-medborgare kan du behöva visum. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Visumet gäller i hela Schengenområdet, men du ska söka hos det land som är resans huvudmål.

Visum kan ges exempelvis för:

  • affärsbesök
  • att delta i kulturella eller sportsliga evenemang
  • besöka släkt och vänner
  • turistbesök.

Du kan lämna in din ansökan tidigast tre månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god tid som möjligt, särskilt under högsäsongen.

Normal handläggningstid för viseringsansökningar från ukrainska medborgare är 10 arbetsdagar. Om ansökan inte är komplett eller om det finns särskilda skäl kan handläggningstiden förlängas upp till 30 arbetsdagar. För personer som inte är ukrainska medborgare är handläggningstiden upp till 30 arbetsdagar. Mot en extra avgift finns det möjlighet för ukrainska medborgare att få sin ansökan behandlad snabbare, handläggningstiden är då 3 arbetsdagar. Vid begravning och mycket allvarlig sjukdom tas ingen avgift ut för att behandla ärendet med förtur.

Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram (giltighetstid), som är max sex månader.

Hur många dagar du får vistas inom Schengen och under vilken tidsram anges på det visummärke som sätts i din resehandling.

Om du behöver resa till Sverige ofta kan du ansöka om att få göra två eller flera inresor. En visering kan vara giltig i högst fem år. Gäller den längre än sex månader får du vistas inom Schengen max 90 dagar per sexmånadersperiod. Mer information samt länk till en kalkylator där du kan beräkna tillåten vistelstid i Schengenområdet finns här.

Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Det sker alltid en inresekontroll vid en yttre gräns. Därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Det är ambassaden eller konsulatet som fattar beslut om visum ska beviljas. I vissa fall kan ärendet lämnas till Migrationsverket för beslut.

Läs mer om att söka visum i menyn till vänster samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Besök längre än 90 dagar

Om du redan vid ansökningstillfället vet att du behöver vistas i Sverige längre tid än tre månader, bör du - istället för ett Schengenvisum - söka uppehållstillstånd för besök. Det tillstånd beslut enligt svenska regler.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök sänds alltid till Migrationsverket i Sverige och beslutas där. Om ansökan beviljas brukar uppehållstillstånd ges för mellan tre och tolv månader.

För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för besök ska syftet med resan till Sverige vara att göra ett besök, inte bosättning. Försörjningen ska vara tryggad under hela vistelsen, och du ska ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för återresan. Det finns inget krav på en medicinsk reseförsäkring, men det rekommenderas eftersom kostnader för sjukvård kan bli höga.

Navigation

Top