Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Så här betalar du

Du som ansöker genom VFS Global betalar visum- och serviceavgiften till företaget enligt
deras rutiner.

Du som lämnar in ansökan direkt till ambassaden ska ha erlagt ansökningsavgiften innan ansökan lämnas in till ambassaden. Kvitto (i original) från banken på erlagd betalning skall lämnas in till viseringskansliet vid ansökningstillfället. Ambassaden har ett nytt bankkonto. Använd följande uppgifter vid inbetalning:

Отримувач: Посольство Швеції в Україні

Банк отримувача: АТ «ОТП Банк»

Рахунок: 26002004400015,

МФО: 300528

Код ЄДРПОУ: 22971307

Du kan betala avgiften på valfri bank i Ukraina, inte enbart på OTP Bank. OBS! Det är bara de som lämnar in sin ansökan direkt till ambassaden som ska betala avgiften till detta bankkonto.
Ukrainska medborgare betalar avgiften i ukrainska hryvnja. Georgiska medborgare som är bosatta i Georgien betalar ansökningsavgiften för uppehålls- och arbetstillstånd i US-dollar.

OBS! Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om visum

Ukraina har skrivit under ett avtal för förenklat viseringsförfarande med EU. Därför betalar ukrainska medborgare en reducerad avgift vid ansökan om visum till Sverige.

Vuxna: 35 euro.

Barn 0 - 18 år: avgiftsfritt.

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till euro och ändras vid större kursändringar. I dokumentet till höger om denna text finns de avgifter som gäller just nu.

VFS Global

VFS Global tar ut en serviceavgift utöver avgiften ovan för visumet. Denna avgift betalas av alla, även av de som är undantagna från viseringsavgiften.

Undantag från avgift

Följande betalar ingen avgift:

 • nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – till medborgare i Ukraina som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium
 • medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ställd till Ukraina, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i
  evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom en av medlemsstaternas territorium
 • ledamöter i nationella och regionala regeringar och parlament, författningsdomstolar och högsta domstolar, om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal
 • elever, studenter, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller
  utbildningssyfte
 • funktionshindrade personer och personer som, vid behov, medföljer dem
 • personer som har uppvisat dokument vilka styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling varvid också en
  medföljande person skall befrias från avgifterna, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk
 • deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som i professionell ställning åtföljer dem; tränare, massörer, ledare, medicinsk personal samt klubbchefer
 • personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra
 • deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter
 • journalister
 • pensionstagare
 • chaufförer som utför internationell gods- och passagerartransport till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Ukraina
 • medlemmar i tåg-, kylvagns- och lokomotivbesättningar på tåg i internationell trafik som färdas till medlemsstaternas territorier
 • barn under 18 år och underhållsberättigade barn under 21 år.

Avgifter för vistelser som överstiger 90 dagar

Vänligen se dokumentet till höger om denna text.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd: 2 000 SEK.

Ansökan för medföljande familj:
Vuxna: 1 000 SEK.
Barn under 18 år: 500 SEK.

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Dessa är: artister, au pairer, gästforskare, idrottare och tränare. Dessa betalar 1000 SEK.

Om arbetsgivaren betalar

Om arbetsgivaren vill betala avgiften för ansökan, och du inte gjort en webbansökan, ska betalning göras enligt ovan.

Avgift för ansökan om uppehållstillstånd

Vuxna: SEK 1500.

Barn under 18 år: SEK 750.

Undantag

Följande kan ansöka om uppehållstillstånd utan att betala avgift:

 • Make, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år, om den anhörige är en utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande, eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Föräldrar och syskon till skyddsbehövande barn bosatta i Sverige omfattas inte av undantagen.
 • Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. (Svenskar räknas inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget)
 • EU/EES-medborgare
 • Medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
 • Medborgare i Japan

Navigation

Top