Dokument som krävs

Om du är medborgare i Ukraina eller Georgien och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som är ukrainsk eller georgisk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare behöver du lämna in dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på ambassaden.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda särskilda ansökningsblanketten som beskrivs nedan.

Alla dokument ska vara i original och en kopia på varje dokument ska dessutom bifogas. Dokument som inte är på svenska eller engelska ska översättas till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Detta gäller inte pass.

Dokument som alla sökande behöver

 Du behöver:

 • giltigt pass för utrikesresor
 • om om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Se rubrik nedan vad som gäller barn.

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt
 • dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige
 • om du varit gift tidigare; skilsmässobevis eller domstolsbeslut på äktenskapsupplösning.

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige
 • dokumentation, t ex foton, som visar att förhållandet är seriöst.

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • om du inte gör en webbansökan, eller om barnet som söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011
 • födelse- eller släktskapsbevis
 • skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Om det bara finns en vårdnadshavare ska bevis på detta bifogas.

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige.

Navigation

Top