Reseinformation Haiti

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Haiti.

Aktuella händelser

Den karibiska övärlden hemsöks frekvent av tropiska stormar och orkaner under perioden juni - november, såsom nu senast av orkanen Irma och orkanen José.

För väderrelaterade kriser, besök gärna dessa hemsidor:

https://www.accuweather.com/en/weather-news/irma-to-brush-northern-caribbean-as-it-tracks-toward-the-us-this-week/70002631

http://www.nhc.noaa.gov/

Caribbean News Now hemsida: http://wp.caribbeannewsnow.com/ 

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är instabilt. Olika former av demonstrationer och politiska protester, som kan bli våldsamma, förekommer. FN:s fredsbevarande styrka, MINUSTAH, bidrar till att vidmakthålla den grundläggande ordningen. Den inhemska polisstyrkan är underdimensionerad. Hösten 2010 utbröt en allvarlig koleraepidemi i landet som ännu pågår. Nivån av kolerafall är hög och nya fall rapporteras löpande. Brottsligheten är omfattande i landet.

Terrorism

Regelrätta terrordåd är mindre sannolika, men den osäkra politiska situationen kan tänkas resultera i terrorhandlingar och andra mer våldsamma politiska aktioner.

Läs om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Som andra karibiska länder är Haiti utsatt för tropiska stormar och orkaner, särskilt under perioden från omkring början på juni till slutet av november. I händelse av orkan bör man hålla sig inomhus och följa lokala myndigheters och hotellens rekommendationer.

Naturkatastrofer, som jordbävningen 2010, kan inträffa. Vulkanutbrott förekommer i regionen. Katastrof- och räddningsresurserna är mycket begränsade.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För besked om eventuella krav på inresevisering hänvisas till Haitis ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Republik Haiti
Meinekestrasse 5
107 19 Berlin
Tel: +49 30 88 55 41 34
Fax: +49 30 88 55 41 35
+49 30 88 62 42 79
haitbot@aol.com

Hälso- och sjukvård

Chikungunya
Ett ganska stort antal insjuknanden i virussjukdomen chikungunya har sedan ett par år tillbaka konstaterats i flera karibiska länder och sjukdomen är endemisk. Åtgärder har vidtagits för att minska dess förekomst men fortfarande förekommer nya fall. Virus överförs via myggor och bästa sättet att skydda sig är att undvika myggbett under dagtid, gryning och skymning. De flesta, som insjuknar med chikungunya, tillfrisknar inom en vecka, men det finns exempel på långdragna ledbesvär, som kan vara handikappande och kan behöva behandling.

Dessa bör initialt handläggas i öppenvård med adekvat diagnostik, men är enkla att behandla med antiinflammatoriska läkemedel. Sjukdomen är aldrig dödlig eller allvarlig. Symtomen går normalt över spontant inom 4–12 månader. 
 
Dengue
Dengue förekommer endemiskt i Karibien liksom chikungunya och sprids av samma myggor under skymning, gryning och i skugga dagtid. Som vid alla myggburna sjukdomar rekommenderas myggmedel och heltäckande kläder över armar och ben. Endast myggmedel innehållande DEET har visat effekt men ämnet bör undvikas hos små barn då istället klädsel bör väljas. Strand, starkt solsken och bris håller effektivt dessa myggor borta. Vid symtom som hög feber och allmänpåverkan bör lokal sjukvård uppsökas med tanke på att dengue i enstaka fall kan utvecklas till allvarlig sjukdom.

Zikavirus
Sedan 2015 sprids, förutom dengue- och chikungunyavirus, även zikavirus endemiskt i området, av samma myggart som i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. För de flesta som insjuknar är infektion mild eller ger enbart utslag. Andra symtom kan vara måttlig feber, ledvärk och ögoninflammation. Det går inte att skilja på de olika infektionerna beroende på symtom. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms vara liten.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där dengue-, chikungunya- och zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder eller vistas i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett särskilt i befolkade områden, i skugga dagtid och i gryning och skymning.

Kunskapsläget kring zikavirus ändras kontinuerligt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det tydliga tecken på att fosterskador kan orsakas av infektion med zikavirus under första delen av graviditeten. Man vet inte idag hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen eller när risken är störst under graviditeten. Sannolikt utvecklas immunitet efter genomgången infektion. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas anpassning av resplaner därefter. Planer på graviditet bör skjutas upp sex månader efter hemkomst (män som kvinnor). Om man är gravid vid utresa bör detta vägas mot eventuella små risker för zikavirusinducerade fosterskador och testning bör ske efter hemkomst.

Dengue skiljer sig från både chikungunya och zika genom att det ofta ger ett tydligare sjukdomsförlopp, som hög feber och allmänpåverkan. Vid varningstecken som slemhinneblödning, kräkningar och försämrat allmäntillstånd bör lokal sjukvård kontaktas då risk för allvarlig sjukdom kan finnas. Behandling kan ske relativt enkelt med vätsketillförsel och risken för död i sjukdomen är mycket liten. Man bör också kontakta sjukvården i Sverige om symtom debuterar tio dagar efter hemkomst, i detta fall akutmottagning med infektionsinriktning.

Alla dessa tre myggburna sjukdomar förekommer i tropikerna över hela världen och är inte specifika för Karibien.

Vårdkapaciteten i Haiti är otillräcklig och av mycket låg standard, särskilt utanför huvudstaden Port-au-Prince. Den hygieniska standarden är också mycket låg och risk för utbrott av smittsamma sjukdomar föreligger. Malaria och tuberkulos förekommer och för närvarande även kolera. Utöver gott grundskydd mot stelkramp, difteri etc. bör man absolut ha tagit koleravaccin (Dukoral) samt vaccination mot hepatit A. Vid längre besök behövs också skydd mot hepatit B och vid besök utanför huvudstaden även profylax mot malaria. Ute på landet bör man skydda sig mot myggor som kan ge både malaria och denguefeber.

Vid sjukdomsfall eller olyckor blir evakuering ofta nödvändig. Endast vatten på flaska bör drickas.

Läs mer om Haiti på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Det är viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor. Bruket av marijuana är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsnivån, inklusive våldsamma brott som mord och kidnappningar, är mycket hög. Lokala polisresurser är väldigt begränsade. Transporter i bil eller andra fordon utsätts ofta för överfall, särskilt från och till flygplatsen. Större folkmassor bör undvikas då farliga situationer lätt kan uppstå. Omfattande narkotikatrafik förekommer med relaterat våld. Sexuella övergrepp är vanliga. Mycket stor försiktighet måste iakttas vid besök och resor i landet. Körning på natten bör bestämt undvikas.

Trafiksäkerhet

Haiti har högertrafik. Vägnätet är undermåligt och trafiken ofta kaotisk. Allmänna transporter, inklusive så kallade "tap-taps" (minibussar) bör undvikas.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Haiti, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

De bättre sjukhusen tar inte emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förskottsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller en medresenär, genast kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhuset en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förskottsbetalning.

SOS International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Den lokala valutan, gourde, kan köpas på hotell och växlingskontor. Bankomaterna är inte helt tillförlitliga. Amerikanska dollar accepteras.

Ambassaden & konsulat