Sveriges utvecklings-samarbete med Afghanistan

Målet för alla utvecklingsinsatser i Afghanistan är att skapa förbättrade levnadsförhållanden i ett fredligt, rättssäkert och demokratiskt samhälle. Korruptionsbekämpning och jämställdhetsintegrering genomsyrar allt arbete i Afghanistan. Arbetet präglas även av konfliktkänslighet och harmonisering med den afghanska regeringens prioriteringar.

Svenskt utvecklingssamarbete med Afghanistan ska bidra till att människor som lever i fattigdom, särskilt kvinnor och flickor, får förbättrade levnadsförhållanden i ett fredligt och demokratiskt samhälle. Vi verkar för ökad biståndseffektivitet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en demokratisk samhällsutveckling, jämställdhet och utbildning.

Sida ska stärka och fokusera dialogen, både på hemmaplan och i Afghanistan, kring mänskliga rättigheter och jämställdhet, särskilt kvinnors och barns möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter samt att främja kvinnor och mäns lika deltagande i den sociala och politiska utvecklingen.

Vi arbetar också med ett tydligt konfliktperspektiv samt med anti-korruption. Korruptionen hindrar en demokratisk utveckling och korruptionsbekämpning genomsyrar därför alla de svenskstödda insatserna.

Det svenska biståndet har nått framgångar i Afghanistan. Exempelvis har antalet barn i skolan ökat från 1 miljon år 2001 till 7,5 miljoner i dagsläget. Mödra- och barnadödligheten är också något vi sett minska i landet, även om nivåerna är fortsatt höga.

Arbetet styrs av regeringens strategi för utvecklingssamarbete med Afghanistan (2012-2014) och volymen uppgår 2014 till 655 miljoner kronor som i huvudsak kanaliseras via Svenska Afghanistankommittén (SAK), FN-organ, Världsbanken, internationella och nationella enskilda organisationer. En ny strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan är under arbete.

Vid en internationell givarkonferens för Afghanistan i Tokyo 2012 gjorde Sverige ett omfattande och långsiktigt åtagande om att Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan ska ses på 10-15 års sikt. Under perioden 2015-2024 planeras fortsatt svenskt stöd till Afghanistan med en indikativ volym på totalt 8-8,5 miljarder kronor. Utöver strategin för utvecklingssamarbete, ger Sverige humanitärt bistånd till Afghanistan.

Fokus på mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling

Situationen för mänskliga rättigheter är allvarlig och bland annat kopplad till det svåra säkerhetsläget, avsaknaden av ett fungerande rättssystem och den svaga statsförvaltningen. Överträdelser mot mänskliga rättigheter är alltför vanligt, i synnerhet mot kvinnor och barn. Därför verkar vi för att stärka respekten för mänskliga rättigheter och för att påverka så att kvinnor, ungdomar och barn i synnerhet, kan stärka sina rättigheter och sina möjligheter att påverka samhällsutvecklingen.

För att stödja en demokratisk samhällsutveckling stödjer Sida insatser via Världsbankens fond för återuppbyggnad (ARTF) som bidrar till att demokratisera, stärka och effektivisera den afghanska förvaltningen på central, regional och lokal nivå. Vi verkar för att stärka civilsamhällets kapacitet och roll i ett pluralistiskt samhälle. Sida stödjer förändringsaktörer såsom Integrity Watch Afghanistan som arbetar med att förbättra öppenhet, insyn och ansvarsutkrävande gentemot staten samt bidra i kampen mot korruption. Via bland annat FN:s barnfond UNICEF och Rädda Barnen stödjer Sida arbetet med att skydda och stärka barns och ungdomars rättigheter.

Sida bidrar även till uppbyggandet av Afghanistans oberoende valkommission genom FN-organet UNDP ELECT. Det långsiktiga stödet är inriktat på kapacitetsutveckling, reformer av lagar, utformandet av röstregister och att verka för ett demokratiskt deltagande. Stöd via organisationen the Free and Fair Elections Foundation of Afghanistan (FEFA) bidrar ytterligare till att stärka demokratiska institutioner i landet men även till ett stärkt civilsamhälle med förbättrade möjligheter till deltagande.

Fokus på jämställdhet

Jämställdhet ses som en av de viktigaste frågorna i Sidas utvecklingssamarbete med Afghanistan då långvarig eller fredlig utveckling inte är möjlig om inte både kvinnor och män är delaktiga i samhällsutvecklingen. För att arbeta för ökad jämställdhet samarbetar Sida med FN:s utvecklingsfond för kvinnor, UNWOMEN. Genom detta samarbete har Sida bidragit till att det finns skydd i form av kvinnohärbärgen upprättade i ett tjugotal provinser. I samband med det ges rättslig hjälp och rehabilitering. Sida har också varit pådrivande för att den så kallade EVAW-lagen, som ska skydda kvinnor och flickor mot könsbaserat våld, ska implementeras och inte ändras till det sämre för kvinnor.

Vårt stöd har bidragit till resultat då det gäller flickor och kvinnors utbildning, skydd för kvinnor, förbättrad mödrahälsovård och kvinnors deltagande i beslutsfattande på olika nivåer. Genom Svenska Afghanistankommitténs program utbildas varje år nya barnmorskor och kvinnliga lärare, vilket har bidragit till säkrare förlossningar och fler flickor i skolan. Mödradödligheten har de senaste åren gått ned från 1600 till ca 400/per 100 000 födslar och antalet flickor i skolan har ökat från nästan inga till ca 38 procent. Andelen kvinnor i traditionella byråd är idag nära en tredjedel och Afghanistan har en kvinnlig representation i parlamentet på 27 procent. Även om representation inte alltid innebär verkligt inflytande i beslut är det ett viktigt steg på vägen.

För Sida är det viktigt att arbetet med jämställdhet sker från olika håll och på olika nivåer. Därför arbetar Sida dels på policynivå och dels för att stärka krafterna från civilsamhället. Jämställdhetsarbetet genomsyrar samtliga av Sidas biståndsinsatser.

Privatsektorutveckling och infrastruktur

För att skapa möjligheter till självförsörjning vill vi stärka det privata näringslivet och bidra till utveckling på landsbygden. Detta samarbetsområde är under fortsatt utveckling och sker i dag framförallt genom stöd till utbyggnad och reparation av infrastruktur samt genom stöd för ökade möjligheter till företagande och sysselsättning.

För att öka förutsättningarna till marknadsutveckling men också öka tillgången för lokalbefolkningen till samhällsservice, bidrar Sida till att stödja underhåll och reparation av vägnätet i norra Afghanistan. Stödet till infrastruktur har lett till ett närmande mellan stad och landsbygd och har också skapat sysselsättning genom projektanknutna arbetstillfällen och därmed bidragit till ökade försörjningsmöjligheter för landsbygdsbefolkningen. Inte minst har kvinnor getts förbättrade försörjningsmöjligheter på landsbygden.

Utbildning  för fortsatt utveckling

Att så få afghaner kan läsa och skriva innebär ett hinder för utvecklingen i Afghanistan. Ökad tillgång till primärutbildning av god kvalité är därför prioriterat, vilket bland annat våra insatser för att höja kompetensen hos lärarkåren ska bidra till.

Bristen på säkerhet är ytterligare ett problem då många elevers rätt till utbildning riskerar att åsidosättas på grund av den väpnade konflikten. För att bidra till att barn och ungdomar får gå i skolan samarbetar Sverige med Svenska Afghanistankommittén, UNICEF och Världsbanken.

Särskilda insatser görs för att öka flickors möjligheter till utbildning, bland annat genom att utbilda fler  kvinnliga lärare. Sedan 2001 har antalet lärare ökat från 20 000 till 172 000  varav 31 procent är kvinnor. Satsningar görs även för att höja läskunnigheten bland kvinnor och ungdomar. Sida arbetar för att främja läskunnighet genom stöd till UNESCO och UNICEFs alfabetiseringsprogram.

Humanitärt stöd

Afghanistan är en av de 19 större pågående humanitära kriserna i världen med stora humanitära behov och hög sårbarhet. Omkring 9 miljoner människor – en tredjedel av landets befolkning –  är idag i direkt behov av humanitär hjälp. Av dem prioriteras särskilt de 5,4 miljoner människor som saknar tillträde till sjukvård; 1,5 miljoner människor som behöver stöd med skyddsinsatser; 0,5  miljon i behov av bostadsstöd och 2,5 miljoner människor som lever under allvarlig matosäkerhet.

Mer än en halv miljon människor lever som internflyktingar i sitt eget hemland, och trots en omfattande återvandring är fortfarande 3 miljoner afghaner på flykt i grannländer. Afghaner är i dag en av de största flyktinggrupperna i världen och den största gruppen asylsökande i väst.

Det humanitära stödet till Afghanistan är behovsbaserat och i linje med Sidas övergripande strategi för humanitärt bistånd. Behovsbaserat stöd innebär att biståndet kanaliseras till de grupper i befolkningen som har störst behov av hjälpen. I dagsläget fokuseras det svenska humanitära biståndet i Afghanistan på skydd, stöd till internflyktingar och återvändande flyktingar, men även till speciellt sårbara grupper i samhället, så som kvinnor och barn.

Merparten av det svenska humanitära stödet kanaliseras genom en FN-ledd och givargemensam humanitär fond, ”Common Humanitarian Fund”, som stödjer de viktigaste humanitära prioriteringarna i den humanitära handlingsplanen för landet, s.k Strategic Response Plan. Fonden kanaliserar stöd till både FN-organ och enskilda humanitära organisationer i landet och är utformad för att ge tidig och snabb finansiering, stärkt planering och samordning samt kanalisera medel mot de mest akuta behoven. Sida deltar även i fondens advisory board. Därutöver ger Sida även direktstöd till organisationer, såväl svenska som internationella.

Sidan uppdaterad 30 juli 2014.