Sveriges förbindelser med Afghanistan

Afghanistan har plågats av konflikter i mer än tre decennier. Många framsteg har gjorts på olika områden, men lidandet är stort och utvecklingen är fortsatt oroande. För Sverige är det naturligt att stödja de afghanska ansträngningarna att stabilisera, demokratisera och bygga upp landet igen. Sverige har ett starkt och långvarigt engagemang för Afghanistan genom diplomatisk närvaro, ett omfattande bistånd och inom ramen för Nato-insatsen Resolute Support.

Sedan år 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad med omkring fjorton utsända medarbetare i Kabul. Förutom att stärka våra bilaterala relationer med Afghanistan och främja vår insyn och vårt inflytande i det internationella samarbete som sker i Afghanistan, bland annat genom EU och FN, fungerar ambassaden som ett nav för Sveriges samlade insatser i landet. Ambassaden arbetar nära utrikesdepartementet, våra delegationer vid FN, EU och Nato, liksom med våra ambassader i andra huvudstäder runtom i världen, för att föra fram svenska positioner vad gäller det internationella samfundets insatser i Afghanistan.

Afghanistan är det största mottagarlandet av svenskt bistånd i världen. Under 2017 uppgår det långsiktiga utvecklingssamarbetet till cirka 865 miljoner kronor. Utöver detta bidrar Sverige under 2017 med omkring 110 miljoner kronor till Afghanistan i form av humanitärt stöd. Utvecklingssamarbetet genomförs enligt en strategi som sträcker sig till och med 2019. Det övergripande målet för strategin är att bidra till en ekonomisk, fredlig och hållbar utveckling med långsiktig ekonomisk tillväxt som kommer människor som lever i fattigdom till del. Detta görs genom fokus på fem så kallade E:

  • Empowerment (stöd till den egna förmågan)
  • Education (utbildning)
  • Employment (sysselsättning)
  • Enterprise (privatsektor- och landsbygdsutveckling)
  • Economic integration (ekonomisk integration)

Målgruppen är människor som lever i fattigdom på landsbygden med särskilt fokus på kvinnor och barn. Ökad jämställdhet och kvinnors och flickors möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter samt aktivt delta i samhällsutvecklingen genomsyrar all verksamhet. I samband med Tokyo-konferensen i juli 2012 gjorde Sverige långtgående åtaganden för det transformativa decenniet (Transformation Decade), 2015-2024.

Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor. I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i Afghanistans norra område, sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal, Air Cargo-soldater som lastar in och utgående flygfarkoster samt en svensk stödenhet för att stötta styrkan på plats.

Den 26 juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består det svenska bidraget av cirka 50 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Majoriteten är grupperade på den tyska flygbasen Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif men det finns även ett antal medarbetare som tjänstgör i Kabul. Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.