Ekonomi

I Turkiet finns erfarenheterna från en inhemsk bankkris i början av 2000-talet i färskt minne. Den turkiska synen på krishantering är präglad av dessa smärtsamma år då dåliga lån i bankerna uppdagades på löpande band. Som en följd av de åtgärder som vidtogs anses dagens banksystem vara i gott skick. Även de turkiska statsfinanserna är i god ordning. Budgetunderskottet har minskat från 3,6% av BNP 2010 till 1,4% 2011, och statsskulden uppgår till 40% av BNP. Turkiets integration i den globala ekonomin, tullunionsavtalet med EU från 1996 och EU-processen har gjort att det turkiska näringslivet har anpassat sig till nya förutsättningar.  

Med en ekonomisk tillväxt om 9,2% år 2010 och 8,5% år 2011 har den turkiska ekonomin varit en av de snabbast växande inom såväl EU, G20 och OECD. Turkiet har inte varit isolerat från den senaste krisens realekonomiska effekter, men den finansiella sektorn har uppvisat god motståndskraft. Under 2012 förväntas tillväxten mattas av till 3-4%, främst på grund av minskad efterfrågan i Europa och Mellanöstern.

Den turkiska importen uppgick 2011 till ca 241 miljarder USD och en stark inhemsk efterfrågan gjorde att importen ökade med 29,8% från föregående år. Exporten ökade med 18,5% och uppgick totalt till ca 135 miljarder USD. Turkiets handelsunderskott ökade med 85% under 2010, en trend som fortsatt under 2011 då handelsunderskottet hamnade på ca 106 miljarder dollar, det högsta någonsin. Ett av Turkiets makroekonomiska problem är att man har ett stort bytesbalansunderskott som 2011 uppgick till 77.2 mrd USD eller ca 10% av BNP. Inflationen har fluktuerat de senaste åren. I juni 2012 låg den årliga inflationen på ca 9 %. 

I Turkiets direkta närhet finns ca 70% av världens idag kända gas- och oljetillgångar. Turkiet söker sedan ett antal år därför att etablera sig som ett framtida energinav för exporten av gas och olja från Mellanöstern, Centralasien och Kaukasus till Europa.

Navigation

Top