Politik

Utrikespolitik

Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik sköts av centralregeringen i Peking.

 

Inrikespolitik

Regeringen leds sedan 2009 av Chief Executive Ferdinand Chui. Företrädaren Edmund Ho, som utsågs i samband med återföreningen med Kina 1999, åtnjöt stor popularitet och satte stor prägel på Macau efter återföreningen. I de två valen av Chief Executive 2004 och 2009, där endast 300 ledamöter i en valkommitté hade rätt att rösta, ställde inga motkandidater till Ho respektive Chui upp. Val till den lagstiftande församlingen, Legislative Assembly, hålls vart fjärde år, härnäst i september 2013. Då kommer antalet ledamöter i Legislative Assembly att uppgå till 33, varav 14 utses i direkta val, 12 i funktionella yrkesvalkretsar och 7 utses av Chief Executive. Till skillnad från i Hongkong finns i Macaus Basic Law inte några skrivningar som banar vägen för allmänna val till den lagstiftande församlingen och posten som Chief Executive.

Val till den lagstiftande församlingen, Legislative Assembly, hålls vart fjärde år, senaste valet genomfördes i september 2013. Antalet ledamöter i Legislative Assembly uppgår till 33, varav 14 utses i direkta val, 12 i funktionella yrkesvalkretsar och 7 utses direkt av Chief Executive. Till skillnad från i Hongkong finns i Macaus Basic Law inte några skrivningar som banar vägen för allmänna val till den lagstiftande församlingen och posten som Chief Executive.

Återföreningen med Kina har skett relativt smärtfritt och frågor som berör demokrati och politiska fri- och rättigheter debatteras inte i samma utsträckning i Macau som i grannregionen Hongkong. Härtill är mediautbudet i Macau mer begränsat än i Hongkong. Dock har vissa politiska förändringar skett i Macau de senaste åren och den politiska debatten har i viss mån intensifierats. Under år 2014 hölls den största demonstrationen i Macau sedan regionen återförenades med Kina 1999.

Demonstrationerna avsåg ett lagförslag om immunitet för Chief Executive samt generösa avgångspaket för seniora statstjänstemän. Även inför valet av Chief Executive i augusti 2014 hölls demonstrationer samt en inofficiell folkomröstning för att illustera valsystemets demokratiska brister.

Ytterligare ett problem som Chui och regeringen står inför är den bostadsbrist som till viss del härstammar från spelindustrins enorma tillväxt. Den ekonomiska tillväxten har resulterat i större inkomstskillnader samt en ökad invandring, vilket i sin tur har lett till ökade levnadskostnader och en mer utbredd bostadsbrist i regionen. Chief Executive Chui presenterade i sin valmanifestation att ett fokusområde för regeringen kommer att vara att förbättra boendesituationen i Macau. Men regeringens förslag tros inte av belfolkningen vara tillräckliga för att hantera bostadsbristen.

Navigation

Top