Arbeta & bo i Hongkong

På dessa sidor hittar du information som är användbar om du ska bosätta dig i Hongkong.

Staden

Höghusbebyggelse täcker ca 20% av Hongkongs yta som är starkt kuperad. Trafiken är tät och framkomligheten såväl med bil som till fots tidvis begränsad i de centrala tättbebyggda områdena. De allmänna kommunikationerna (buss, tunnelbana, spårvagn, taxi, färja och tåg) fungerar bra.

Klimatet är subtropiskt. Under sommaren, maj-sep, är medeltemperaturen ca. +28C, luft-fuktigheten ofta högre än 90% samt nederbörden riklig. Under vintern, nov-mar, är medeltemperaturen ca. +15C. Klimatet kan under periodens senare del kännas rått och kyligt, även inomhus om centralvärme saknas.

Den täta trafiken med ett stort inslag av diesel-drivna fordon medför mycket hög luftförorening. För personer med luftvägs- eller hjärtbesvär kan detta utgöra en svår påfrestning. P.g.a. bristen på avloppsreningssystem är vattnet längs kusterna starkt förorenat. Kranvattnet rekommenderas inte som dricksvatten.

Nordbor kan i längden uppleva det begränsade geografiska rörelseutrymmet i förening med den stora befolkningskoncentrationen, förtätningen av bebyggelsen och ovannämnda föroreningar som påfrestande.

Språket

Engelska och kinesiska (kantonesiska) är de officiella språken. Engelskkunskaperna är begränsade hos en stor del av befolkningen, som till 95% utgörs av kineser.

Skolor

Utländska barn går i allmänhet i privata skolor av exempelvis fransk, amerikansk eller tysk/schweizisk karaktär eller sådana tillhöriga English School Foundation, även de avgiftsbelagda. Skolåret börjar i mitten av augusti och slutar under sommaren. Stödundervisning i svenska anordnas en gång i veckan (1,5 tim).

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget och de sanitära förhållandena är relativt goda. Hepatit A förekommer tidvis och lokal fisk och skaldjur bör undvikas. Flera epidemier har drabbat Hongkong under senare år - nu senast lungsjukdomen SARS. Kranvattnet bör ej drickas utan kokning och filtrering. Standarden på anlitade sjukhus, läkare och tandläkare är hög.

Personlig säkerhet

Inga särskilda problem med den personliga säkerheten finns, om normal försiktighet iakttas.

Varuutbud och kvalitet

I stort sett alla slags varor inkl. livsmedel finns att köpa. IKEA säljer vissa svenska specialiteter. Större delen av alla matvaror är importerade.

Nöjen och fritid

Sport: bl.a. squash, simning, tennis och båtsporter och golf. Utövande av de flesta sporter förutsätter antingen medlemskap i en klubb eller bostad med tillgång till sportanläggning. Inträdesavgifterna på klubbar är höga och det är ofta långa väntetider för inträde.

Under senare år har kulturlivet utvecklats. Utländska gästspel förekommer ofta, framför allt i samband med årliga kulturfestivaler, och utländska filmer står alltid på repertoaren. Såväl Hongkong-ön som andra öar och New Territories erbjuder trevliga utflyktsmål och vandringsleder. Macau och Guangzhou (Kanton) ligger inom räckhåll för dags- eller weekend-utflykter.

Uppehålls- och arbetstillstånd

För att kunna stanna i Hongkong i längre än 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd. Detta ska i normala fall ansökas om före man kommer till Hongkong. Ansökan lämnas in antingen hos kinesiska ambassaden i det land du bor eller direkt till Hong Kong Immigration.

> Anmälan till generalkonsulatet

 

Navigation

Top