Svenska språket

Det svenska språket bidrar, tillsammans med den över 600 år långa gemensamma historien och de kulturella, befolkningsmässiga, ekonomiska och politiska banden, till de mycket nära relationer som existerar mellan Sverige och Finland.

Enligt grundlagen är Finland officiellt ett tvåspråkigt land. 5,3 % av befolkningen har svenska som modersmål. Undervisning i svenska språket är obligatorisk från sjätte klass i grundskolan. Antalet timmar har dock reducerats och svenskan är inte längre obligatorisk i studentexamen. Den nya språklagen, som trädde i kraft 2004, stärkte svenskans ställning inom rättsväsendet.

Genom att främja bl.a. rikssvensk teater och film i Finland söker ambassaden att öka intresset för svensk kultur och svenska språket hos den finskspråkiga befolkningen.

Den svenska, liksom den finländska, regeringen stöder projektet Svenska Nu, vars syfte är att med hjälp av svensk ungdomskultur popularisera undervisningen i svenska i de finskspråkiga skolorna. Projektet når årligen över 100 000 finska skolungdomar.

Navigation

Top