Förbindelser med Sverige

Sverige och Finland står varandra mycket nära. Familjebanden är många. Vi samarbetar i FN och om än inte lika nära i EU. Vi deltar tillsammans i nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete. Vi samarbetar i frågor som rör Östersjön, Arktis och Barents hav.

Ett betydande närmande mellan Sverige och Finland sker inom näringslivet. Det finns närmare 806 svenska företag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 71 000 personer (Utländska dotterbolag i Finland 2014, Statistikcentralen). Omvänt finns det ca 580 finska företag i Sverige som sysselsätter drygt 62 000 personer (Finländska dotterbolag i EU-länder år 2014, Statistikcentralen). Värdet av svenska direktinvesteringar i Finland uppgick år 2014 till cirka 307 miljarder kronor medan finska direktinvesteringar till Sverige uppgick till cirka 293 miljarder kronor (Utländska direktinvesteringar 2014, Statistikcentralen 2014).

Samtidigt fortsätter det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet att avsevärt fördjupas. Samarbetet med Sverige på försvarsområdet har bl.a. inneburit utväxling av tjänstemän och officerare på flera nivåer, samarbete inom försvarsmaterielområdet, gemensam övervakningsverksamhet samt samarbete inom fredsbevarande verksamhet och internationell krishantering.

Samarbetet inom försvarsområdet sker både bilateralt och inom det nordiska försvarssamarbetet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Finland och Sverige samarbetar även i internationella militära krishanteringsoperationer, bland annat i Afghanistan. I en gemensam rapport i januari 2015 beslutades om ytterligare fördjupat samarbete mellan Sveriges och Finlands försvarsmakter inom samtliga försvarsgrenar, men även om att upprätta säker kommunikation mellan ländernas försvarsdepartement. Samarbetet utvidgas även till att gälla operativ planering, vilket på ett skarpt sätt ökar handlingsfriheten för båda länderna vid en kris eller konflikt (Se den gemensamma förklaringen av försvarsministrarna Hultqvist och Haglund: ”Så ska Sverige och Finland samarbeta i militär konflikt”). Under hösten 2015 togs även beslut om att utveckla en gemensam marin stridsgrupp, SFNTG. Finlands regering anser att ”försvarssamarbetet med Sverige ska fördjupas" (Lösningar för Finland, Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering).

Besöksutbytet mellan Sverige och Finland är omfattande. Företrädare för regering och riksdag liksom tjänstemän, journalister och kulturarbetare med flera besöker ofta grannlandet. I det rikt förgrenade idrottsutbytet utgör särskilt landskamper i friidrott och ishockey höjdpunkter. Turistströmmen är, till stor del tack vare färjetrafiken, omfattande.

Av Sveriges befolkning är cirka 170 000 personer födda i Finland eller innehavare av finskt medborgarskap och ungefär 260 000 personer har minst en förälder som är född i Finland. Räknas även tredje generationen uppgår siffran till över 700 000 personer med finskt påbrå i Sverige. I Finland är 5,3 procent av befolkningen registrerad som svenskspråkig. Till dessa kommer en stor grupp som betraktar sig som tvåspråkig.

Sverige representeras i Finland genom sin ambassad i Helsingfors (ambassadör Anders Ahnlid) samt ett generalkonsulat i Mariehamn. Därutöver finns honorärkonsulat i Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kotka, Kuopio, Lahtis, Raseborg, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Vidare finns såväl Business Sweden (sammanslagning av Sveriges Exportråd och Invest in Sweden) som Visit Sweden representerade i Helsingfors.

Navigation

Top