Ambassadens beredskapsplanering

Information till svenska medborgare i Kuba

 Beredskapsplan

 1. Allmänt

Den svenska ambassaden är skyldig att upprätta en beredskapsplan för svenska medborgare om det skulle uppstå ett läge som kräver särskilda beredskapsåtgärder. Utfärdandet av bifogade råd och rekommendationer innebär således inte att ambassaden bedömer det nu rådande läget som kritiskt. Det är istället fråga om en rutinmässig planering som förekommer i alla länder.

Ambassaden översänder därför denna reviderade beredskapsplan med råd och rekommendationer. Planen omfattar åtgärder som bör vidtas i förebyggande syfte redan nu, och åtgärder för olika tänkbara krislägen.

Planen innehåller råd och anvisningar för följande beredskapslägen:

 • Grundberedskap
 • Beredskap I- stanna hemma
 • Beredskap II- snabb samling för skydd på samlingsplats
 • Evakuering till säkrare plats inom landet, till grannland eller till Norden

Om myndigheterna inför utegångsförbud är det angeläget att detta ovillkorligen respekteras

 2. Registrering

Ambassaden uppmanar alla svenska medborgare som arbetar och vistas i Kuba en längre tid att för denna beredskapsplanering och i eget intresse låta registrera sig på ambassaden. Om du har möjlighet kan du registrera dig elektroniskt via Svensklistan. I annat fall finns blanketter för detta ändamål på ambassadens hemsida (se dokumentet till höger) och kan faxas, mailas eller lämnas till ambassaden. Platsrepresentanter för svenska företag i landet bör löpande låta registrera sin personal och informera ambassaden om när personal anländer eller lämnar landet. 

 3. Kontakt

I ett krisläge bör den enskilde omedelbart kontakta ambassaden via telefon eller mail, uppge namn och personnummer, kontaktinformation samt löpande hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen via ambassadens hemsida. Den enskilde bör om möjligt även ta kontakt med anhöriga i Sverige.

 Centrum för den svenska beredskapsorganisationen är ambassadens kansli:

 Calle 34 No510 e/5a y 7a Avenida, Miramar, Havanna

 Tel: +53 7 204 28 31

 E-post: ambassaden.havanna@gov.se

 Hemsida: http://www.swedenabroad.com/havanna

Facebook: https://www.facebook.com/Embassy-of-Sweden-in-Havana-535084186522594/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/SwedeninCU

 

För nödställda som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet utanför ambassadens öppettider kan UD:s konsulära jour också kontaktas som har öppet dygnet runt: +46 (0)8 405 50 05.

 

Ambassaden har kontakt med svenska Utrikesdepartementet och kommer i ett krisläge att hålla myndigheterna i Sverige informerade om de svenska medborgarnas situation i landet.

4. Råd och rekommendationer för den enskildes beredskapsåtgärder

 Grundberedskap – förebyggande åtgärder

 Ambassaden råder den enskilde att i förebyggande syfte vidta följande åtgärder för sin grundberedskap:

 a)Teckna reseförsäkring och vidta normal försiktighet vid resan.

 b)Vara registrerad hos ambassaden. Ambassaden får regelbundet förfrågningar från oroliga anhöriga i Sverige när något allvarligt inträffar. Vid sådana tillfällen är det viktigt att kunna meddela ambassaden var du och din familj befinner er.

 b) Bidra inte till ryktesspridning om säkerhetssituationen. Informera däremot om du får upplysningar, från vad du uppfattar som trovärdiga källor, som kan ha betydelse för svenska medborgares säkerhet.

 c) Ha alltid giltiga pass och övriga dokument som behövs vid en eventuell utresa, samt andra identitetshandlingar, lätt tillgängliga. Glöm inte vaccinationsintyg och eventuell utresevisering.

 d) Ha alltid gott om mat hemma, i form av konserver eller annat hållbart. Tänk på att elavbrott kan slå ut kylskåp och frys.

 e) Se till att det finns tillräckligt med dricksvatten genom att till exempel tappa upp vatten och skaffa en dricksvattenbehållare.

 f) Se till att ha en gastub i reserv. Om du har både elplatta och gasspis, se till att båda fungerar.

 g) Ha reservbelysning som räcker några veckor: fotogenlampa, stearinljus, tändstickor, gaslampa. (Glöm inte reservstrumpan och bränsle till en eventuell fotogenlampa).

 h) Ha batterier till radio och ficklampa i reserv (förvaras i kylskåp)

 i) Håll bil och cykel i kördugligt skick. Ha alltid minst 20 liter bränsle i reserv till bilen och undvik att ha mindre än en halv tank.

 j) Ha bensin/ diesel i reserv för generatorer.

 k) Kontrollera att det finns en förbandslåda med mediciner och att dess innehåll är komplett.

 l) Ha tillräckligt med lokal valuta hemma för en eventuell evakuering.

 m) Gör upp en inventarieförteckning över dina personliga tillhörigheter. (Glöm inte registreringsuppgifter, chassinummer m.m. för egna fordon)

 n) Kontrollera campingutrustning, inklusive sovsäckar.

 Beredskap I – stanna hemma

Beredskap I avser åtgärder vid kristillstånd av lättare eller snabbt övergående typ, samt kristillstånd som kan komma att utveckla sig till en evakueringssituation. Vid behov utser ambassaden en samlingsplats, till exempel inför en eventuell evakuering. Bege dig emellertid inte till samlingsplatsen förrän ambassaden har instruerat dig om detta.

 Den enskilde bör vidta följande åtgärder:

 a)Kontakta ambassaden och lämna kontaktinformation.

 b)Stanna tills vidare hemma med familjen i bostaden. Erfarenheten har visat att man i ett krisläge oftast har det lugnast och säkrast i sitt hem och att mer drastiska beredskapsåtgärder i många fall inte behöver vidtas. Lämna därför inte din bostad där du är känd av grannar och där du lätt kan nås av ambassaden.

 c) Ha eventuell beredskapsradio påslagen.

 d) Kontrollera åtgärderna enligt 5.1 ovan.

 e) Vid risk för orkan:

 • Håll er underrättade om orkanen genom att lyssna på radio och TV.
 • Förbered bostaden: klisterremsor i kors över alla fönster, ta ur kontakter till elektroniska apparater, ta in alla lösa föremål utomhus (inklusive blomkrukor och gastuber). Tänk på översvämningsrisken. Stäng alla dörrar och fönster väl. Ta ner antenner från taket.

 f) Om orkanen kommer:

 • Håll er inomhus.
 • Undvik att gå ut på gatan.
 • Lyssna på radio.
 • Följ de kubanska myndigheternas rekommendationer.

 g) Efter orkanen:

 • Kontakta ambassaden, som vid behov kan hålla kontakt med Sverige via satellittelefon.
 • Undvik gatorna: tänk på riskerna med nedfallna telefon- och elledningar. Vattensamlingar kan dölja gropar och brunnar utan lock.
 • Lyssna på radio för att få klartecken att lämna hemmet.
 • Följ de kubanska myndigheternas rekommendationer.

 Om kristillståndet pågår en längre tid bör du återigen gå igenom åtgärdslistan ovan och skärpa beredskapen. Gå in på ambassadens hemsida och kontrollera om ambassaden har ytterligare råd och rekommendationer. Se till att bilen är fulltankad och håll, om möjligt, en reservdunk fylld. Dunken måste förvaras på en säker plats.

 Beredskap II – snabb samling för skydd på samlingsplats.

 Beredskap II avser snabb samling för skydd på samlingsplats, vid en allvarligare men sannolikt övergående krissituation, där det kan förutses en omedelbar fara för till exempel personangrepp eller folkupplopp. Beredskapsgraden används också i samband med förberedelser för en evakuering.

 • Snabb förflyttning med familjen till en samlingsplats enligt besked från ambassaden. Använd eget fordon om förflyttningsvägen är framkomlig. Tag med egen beredskapsradio/mobiltelefon, som ständigt bör vara påslagen. Glöm inte laddningsaggregat eller dylikt.
 • Ta med ID-handlingar. Endast om du fått förvarning och hunnit vidta förberedelser (t ex inför en förestående evakuering) bör du ta med handbagage, sovsäckar, luftmadrasser, filtar, proviant och dricksvatten. Kom ihåg att det i en sådan situation är viktigare att du själv och din familj kommer till en bättre skyddad plats, än att du försöker rädda dina tillhörigheter.

Evakuering

I en akut krissituation kan det bli nödvändigt att evakuera svenska medborgare. Evakueringen är frivillig utom för ambassadpersonalen. I första hand bör mödrar, barn, äldre och sjuka evakueras. En förflyttning till Havanna kan i ett tidigt skede bli aktuellt för dem som vistas på platser ute i landet.

Huvudtransportmedlet vid en evakuering är i allmänhet flyg. En evakuering med båt eller via landsväg kan också komma ifråga. Evakueringen kan tänkas ske till en säkrare plats inom landet, till ett grannland eller till Sverige.

Var och en skall själv betala sina evakueringskostnader. I praktiken löses den akuta kostnadsfrågan normalt genom att UD förskotterar kostnaderna. Den enskilde skriver på en betalningsförbindelse vid utresan.

Om du får ett meddelande om att ambassaden rekommenderar en evakuering skall förberedas, vidta följande åtgärder:

a) packa väskor med den utrustning som oundgängligen kan komma att behövas. Glöm inte mat och vatten. Märk väskorna med namn och innehåll.

b) Förbered de åtgärder som måste vidtas för att kunna lämna bostaden. Vem tar med nycklar till bostaden? Tillsyn och bevakning? Vad göra med eventuella husdjur?

c) Förbered ditt fordon för förflyttning till samlingsplats, men bege dig inte dit förrän du fått meddelande om det från ambassaden.

Om någon väljer att lämna landet på eget initiativ är det angeläget att ambassaden omedelbart underrättas om detta.

Efterforskning av svenskar

 I ett krisläge kommer ambassaden att undersöka hur många och vilka svenska medborgare som finns i landet samt hur det förhåller sig med deras tillstånd. Ett nära samarbete finns med övriga nordiska beskickningar på Kuba, främst Norges ambassad, i syfte att göra efterforskningen så effektiv som möjligt.

Senast uppdaterad 2016-05-02