Sveriges utveklingssamarbete - introduktion

Sverige avbröt 2001 det bilaterala utvecklingssamarbetet med Zimbabwes regering och har sedan dess kanaliserat stöd via organisationer inom det civila samhället och multilaterala organisationer. Den årliga volymen för biståndsinsatsen är uppskattat till cirka 200 miljoner SEK.

Det övergripande målet för de svenska biståndsinsatserna i Zimbabwe är en demokratisk utveckling kännetecknad av respekt för de mänskliga rättigheterna.

Flertalet av de svenska biståndsinsatserna faller under sektorn demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet men för att bidra till ett långsiktigt och hållbart demokratiskt samhälle genomförs också insatser för att öka utsatta gruppers tillgång till grundläggande services. Mätbara effekter och resultat, samarbete med andra givare samt koncentration av insatser är vägledande principer för det svenska biståndet.

Koordinerat stöd
För allt stöd gäller att Parisdeklarationens krav på samverkan, samordning och harmonisering med andra givare ska ske där detta är möjligt, vad gäller både planering och genomförande samt framtagande av strategier för t.ex. korruptionsbekämpning. Samordning inom EU-kretsen fungerar väl både på politisk och teknisk nivå. Detta samarbete ska fortsatt prioriteras.

Stöd till FN och utveklingsbanker
Sverige arbetar också för att stärkta FN-institutioner och multilaterala utvecklingsbanker i Zimbabwe då dessa spelar en nyckelroll i en rad centrala processer framför allt vad gäller demokrati och god samhällsstyrning samt för att främja en ekonomisk återhämtning. Sverige verkar också för en god samordning mellan EU, bilaterala givare samt FN-organen och utvecklingsbankerna.

Navigation

Top