Sveriges utveklingssamarbete 2017-2021 - tematisk fokus & mål

I april 2017 godkände regeringen en ny 5 års strategi för Zimbabwe. Svenskt utvecklingssamarbete med Zimbabwe ska i perioden 2017-2021 bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, en demokratisk samhällsutveckling och stärkande av rättsstatens principer, en jämlik hälsa, en hållbar försörjning samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.


De övergripande målen för svenska biståndsinsatser i Zimbabwe 2017-2021 är :

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

  • Förbättrade förutsättningar för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.
  • Ökad kapacitet i det civila samhället och oberoende media att utföra sina demokratiska och granskande funktioner.
  • Stärkta förutsättningar för jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickor.

Jämlik hälsa

  • Förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård, inklusive stärkt hållbarhet och kapacitet i hälsosystemet, med fokus på kvinnor och barn.
  • Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, framförallt för unga människor.

Försörjning, miljö, klimat och energi

  • Förbättrade möjligheter till en hållbar försörjning, med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning, produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, särskilt för kvinnor och ungdomar.
  • Förbättrad tillgång till förnyelsebar energi som är socialt och miljömässigt hållbar.
  • Förbättrad kapacitet hos aktörer att bidra till miljö- och klimatmässig hållbarhet. 

Navigation

Top