Reseinformation Zimbabwe

Aktuella händelser

Den politiska situationen i Zimbabwe är fortsatt osäker. Situationen är just nu lugn men den kan förändras. Ambassaden följer utvecklingen noga.

Svenskar bör iaktta försiktighet, undvika folksamlingar och demonstrationer då dessa kan riskera att bli våldsamma. Svenskar rekommenderas även att följa nyhetsrapportering och ambassadens reseinformation. Onödiga förflyttningar efter mörkrets inbrott,bör undvikas.

Svenskar som befinner sig i landet uppmanas anmäla sig på ambassadens svensklista.

Kontantbrist
Det råder brist på kontanter (USD) i Zimbabwe och möjligheten att ta ut pengar i bankomater är mycket begränsad. Utländska kort accepteras inte för kontantuttag, däremot kan de accepteras som betalningsmedel i vissa affärer. Obs att möjligheten att betala med kort är begränsad, speciellt utanför Harare.

Det högsta kontantbelopp som är tillåtet att föra ut ur landet är 1000 USD vilket kontrolleras vid gränsövergångar. Tänk på att på grund av den dåliga ekonomiska situationen i landet har vissa sjukhus infört krav på kontantbetalning även vid akutvård,  även om patienten har reseförsäkring och betalningsgaranti.  

Allmänna säkerhetsläget

Se även ovan under aktuella händelser.

Den främsta säkerhetsrisken för turister i Zimbabwe är den farliga trafiken, särskilt i kombination med bristen på adekvat sjukvård. Allvarligare skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering till Sydafrika. Därför uppmanas resenärer att ha komplett rese- och sjukförsäkring som även täcker sjuktransport.

Läget i Zimbabwe har under de senaste åren varit stabilt, senaste tiden har antalet demonstrationer dock ökat, som besökare bör man vara uppmärksam, undvika folksamlingar och demonstrationer samt hålla sig uppdaterad på vad som sker.

Turister har inte varit ett mål för politiskt relaterade våldsamheter, men som besökare bör man ändå vara uppmärksam och undvika folksamlingar och demonstrationer.

Terrorism

Risken för terrordåd i Zimbabwe bedöms för närvarande vara liten.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Zimbabwe är ett land utan kust och förutom extrem hetta i lågländerna och stora mängder regn under regnsäsongen drabbas landet sällan av några naturkatastrofer. Allvarliga jordbävningar är sällsynta.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. 

Enligt gällande regler kan svenska medborgare erhålla visum vid gränsen, t ex på flygplatsen i Harare, mot en avgift. Ett på förhand inskaffat visum är möjligt att införskaffa via en zimbabwisk ambassad. Resenärer rekommenderas att inför avresa kontakta Zimbabwes ambassad för att få uppdaterade upplysningar om gällande visum- och inresebestämmelser, samt kostnader för visum, krav på giltighetstid på pass etc. Ambassaden råder journalister att vid besök i förväg ordna med korrekt ackreditering.

Besöksadress i Stockholm:
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Herserudsvägen 5A, 7e vån
181 34 LIDINGÖ

Postadress:
Box 3253
103 65 Stockholm

Tel: +46 (0)8 7655 380
Fax: +46 (0)8 219132
E-post: mbuya@stockholm.mail.telia.com
www.zimembassy.se

Hälso- och sjukvård

De flesta tropiska sjukdomar förekommer i Zimbabwe och man ska alltid ha ett gott vaccinationsskydd, samt för resor utanför Harare även malariaprofylax. Kontakta läkare i god tid före resan för närmare information.

Det förkommer ibland utbrott av kolera och typhoid, framförallt i mer tätbefolkade och fattiga områden där infrastrukturen fallerar.

Allmänna råd

Frågor kring vaccinationer: kontakta vårdcentral eller vaccinationscenter

HIV ligger fortfarande på en hög nivå.

Sjukvården i Zimbabwe är bristfällig och allvarligare skador och sjukdomar kan kräva evakuering till Sydafrika eller annat tredjeland.

1177 vårdguiden erbjuder råd vid resa till Zimbabwe: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Zimbabwe/ 

Lokala lagar och sedvänjor

Användningen av kreditkort i Zimbabwe är inte utbredd. Resenärer bör ha beredskap för kontantbetalning. I Zimbabwe använder man USD och sedan en tid tillbaka finns det även en lokal valuta kallad Bond Notes samt växelmynt kallade Bond Coins. Priser anges vanligtvis i USD.

Att fotografera eller filma militära och statliga inrättningar är förbjudet och kan leda till arrestering.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om brottslighet inte är något stort problem så förekommer inbrott, rån, ficktjuveri och bilstölder. Efter mörkrets inbrott bör man vidta extra försiktighet samt undvika att röra sig i obekanta områden.

Svenskar i Harare och i Zimbabwe uppmanas att vara uppmärksamma och att undvika folksamlingar och demonstrationer, då våldsamheter förkommer. Svenskar uppmanas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar, samt att hålla sig  uppdaterade via lokala och internationella medier och ambassadens hemsida. 

Trafiksäkerhet

Zimbabwe har vänstertrafik. Försiktighet bör därför iakttas om man är ovan vid att köra på vänster sida av vägen. Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.

Vägnätet är utbrett men vägbanorna ofta dåligt underhållna. Trafikljus och vägbelysning fungerar sällan och efter mörkrets inbrott bör man undvika att köra bil utanför städerna.

Som fotgängare är det viktigt att försäkra sig om från vilket håll fordonen kommer innan man korsar gatan. Bilförare anser sig alltid ha företräde. Det förekommer även att fordon använder väggren/trottoarer vid omkörningar. Lokaltrafiken i städerna, de sk "combis" (minibussar), kör ofta snabbt och vårdslöst och är inte sällan inblandade i trafikolyckor.

Den grundläggande infrastrukturen har förbättrats sedan 2008 men är fortfarande undermålig. Tillgången på elektricitet, vatten och fungerande kommunikationer (telefon, internet) är ojämn. Vägarna är förvisso bättre än på många andra håll i Afrika, men försämras särskilt under regnperioden.

Internationellt körkort krävs.

Flygsäkerhet
EU har i maj 2017 beslutat att förbjuda flygbolaget Air Zimbabwe från att flyga inom EU:s gränser. Beslutet grundas på flygsäkerhetsorganisationen ICAO rapport som bedömer att flygbolaget inte uppfyller internationella säkerhetskrav. För mer information samt listan över flygbolag som är förbjudna i EU hänvisar ambassaden till EU:s hemsida: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/

Försäkringsskydd

Sjukvården i Zimbabwe är bristfällig och allvarliga skador eller sjukdomsfall kan kräva evakuering. Det är därför viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport, även till Sverige.

Övriga upplysningar

Ambassadens öppettider:
Måndag – torsdag 08.00-16.30; fredag 08.00-13.00.
E-post: ambassaden.harare@gov.se

Andra länders reserekommendationer kan läsas på respektive utrikesdepartements hemsida, som t.ex. för USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Kanada och Australien.

Bond Notes
I november 2016 införde Reserve Bank of Zimbabwe så kallade "Bond Notes", för att fungera som lokal valuta parallellt med USD.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top