Finansiella rapporter

  • Rapporter 2 för hemsidan

    Uppnådda resultat 2013 Foto: Sveriges representation i Genève

Alla internationella organisationer presenterar årsredovisningar, som visar organisationens finansiella ställning under föregående verksamhetsperiod.

Normalt utkommer rapporterna årligen, men i vissa fall görs den finansiella rapporteringen i tvåårsintervaller.

Årsredovisningarna omfattas av externrevision som antingen utförs av ett lands riksrevision eller av ett privat revisionsföretag. Externrevisorn gör alltid ett utlåtande om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av organisationens finansiella förehavanden samt om det finns några anmärkningar att framföra. Årsredovisningar utgör därför en viktig del i ansvarsutkrävandet och revisionen säkrar transparens och tillförlighet av de finansiella rapporterna.

Årsredovisningarna delges medlemsstaterna och till höger återfinns rapporterna för ett antal Genèvebaserade organisationer som Sverige bidrar med finansiering till.