WHO om ebolaresponsen: goda framsteg men ingen seger

Den 1 december löpte tiden ut för de mål som satts upp för FN:s specialmission för ebola, UNMEER, om 70 procent isolerade fall och 70 procent säkra begravningar. Målen hade då bara delvis uppnåtts.

Målen sattes upp av UNMEER i början av oktober och gällde en 60-dagarsperiod. WHO har haft stor delaktighet i arbetet med att träna begravningsarbetare i smittskydd, öka samhällsengagemang, bygga behandlingscenter för smittade och publicera epidemiologisk data genom regelbundna situationsrapporter.

Fram till 1 januari har UNMEER föresatt sig målet att isolera 100 procent av fallen och att 100 procent av begravningarna ska vara säkra. Tillgänglig information visar något förbättrad situation i Liberia och Guinea de senaste veckorna, medan rapporter från Sierra Leone visar på en fortsatt kritisk situation.

Läs mer på WHO:s hemsida där det återfinns en redogörelse för WHO:s del av responsarbetet samt en interaktiv karta över ebolaresponsen.