Uppdatering av ebolasituationen

Nyligen rapporterades tre nya fall av ebola i Liberia. Först testades en 15 årig pojke positivt för viruset och sedan även pojkens far och lillebror. Den 15-åriga pojken avled den 23 november. Den övriga familjen är fortsatt  i karantän enligt gängse riktlinjer.  Ett 160-tal personer, varav 34 så kallade högriskindivider, i pojkens omgivning har hittills spårats upp och genomgår nu testning. Ännu finns inga uppgifter om hur pojken blivit smittad. Fallet är de första sedan Liberia förklarades ebolafritt den 3 september 2015. Upptäckten av de nya fallen belyser vikten av väl fungerade rutiner och hälsosystem. Nyligen hölls ett möte på Världshälsoorganisationen, WHO, om det pågående arbetet mot ebola i Liberia, Guinea och Sierra Leone där just stärkande av nationella hälsosystem stod i fokus.

Under mötet informerade WHO:s landrepresentant för Liberia bland annat om att landet tagit fram en ny nationell hälsostrategi för perioden 2015-2021 med målet att stärka det nationella hälsosystemet i händelse av nya epidemier. Vidare hade lärdomarna från ebolautbrottet visat betydelsen av ett starkt ledarskap hos regeringen samt gott samarbetet med internationella organisationer. Representanten från WHO:s regionkontor i Afrika betonade i sammanhanget också betydelsen av samarbete med lokala grupper vilket visats sig vara nyckeln till att kunna bekämpa ebola framgångsrikt.

Svensken Anders Nordström, WHO:s landrepresentant i Sierra Leone, berättade att landet förklarats fritt från ebola den 7 november. Insatserna mot ebola i Sierra Leone fokuserade nu alltmer på spårning och uppföljning av riskindivider, socialt stöd och ökat samhällsengagemang kring ebola samt stärkande av det nationella hälsosystemet.

WHO:s landrepresentant för Guinea berättade att det senaste nya fallet av ebola rapporterades in den 29 oktober och att den personen nu testats negativt vid två upprepade tillfällen. Det pågående arbetet sammanfattades handla mycket om identifiering och spårning av riskindivider och ökat fokus på personer i deras omgivning, vaccination av riskpersoner, engagera lokalbefolkningen i ökad omfattning samt att övervaka och ge stöd till överlevande.

Läs mer om den senaste utvecklingen på WHO:s hemsida.