Rapporter om WHO:s roll under ebolautbrottet publicerade

  • Social mobilisering

    Social mobilisering Foto: WHO

Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr. Margaret Chan gav i mars 2015 i uppdrag åt Dame Barbara Stocking att leda en särskild panel i syfte att snabbt analysera och utvärdera WHO:s roll i bekämpningen av ebolautbrottet.  Under tre månader genomförde panelen en granskning av WHO:s roll i ebolabekämpningen på alla nivåer i organisationen. 

I maj presenterade panelen sin första rapport för världshälsoförsamlingen och i juli publicerades den slutgiltiga rapporten ”Report of the Ebola Interim Assessment Panel”.

WHO presenterade i augusti sin svarsrapport där kritiken från Stockings rapport bemöttes och kommenterades.

Båda rapporterna betonar nödvändighetan av att det internationella hälsoreglementet genomförs och följs upp bättre av medlemsstaterna för att WHO effektivt ska kunna bevaka hälsoläget i världen.  Även WHO:s handlingsberedskap vid akuta kriser behöver förbättras enligt rapporterna. Vidare belyser rapporterna att samarbetet mellan hälso- och humanitära aktörer behöver stärkas vid gemensamma insatser. Därutöver föreslår Stockingrapporten att en beredskapsfond inrättas i samarbete med Världsbanken.

Rapporterna syftar till att stärka WHO:s  ställning som den ledande och samordnande hälsoorganisationen i världen.  Lärdomarna från ebolautbrottet ska hjälpa WHO stå bättre rustat inför framtida hälsokriser. Sverige har ännu inte tagit ställning till rekommendationerna i Stocking-rapporten.

En annan viktig pågående översyn är den som görs av internationella hälsoreglementets översynskommitté. Mer om kommittén finns att läsa här.

Läs ebolarapporterna här.