Ökad flexibilitet centralt för ebolaresponsens nya fas

Responsarbetet mot ebolautbrottet syftar nu till att öka flexibiliteten för att följa förändrade smittmönster, enligt WHO. Stöd ges också till Mali, som rapporterat in sitt åttonde fall.

Nya responsinsatser riktas främst till Sierra Leone, där spridningen är snabbast, samt Guinea. Responsarbetet i Liberia, det land som tidigare uppvisade snabbast spridning och högst dödlighet, har varit framgångsrikt och smittsiffrorna har sjunkit. Spridningen är ojämn, med stora variationer och snabba ändringar.

Arbetet med att omvärdera responsarbetet utgår från behovet av ökad flexibilitet. Responsarbetare och vårdkapacitet behöver följa den geografiskt förändrade smittspridningen. Samtidigt är antalet smittade per vecka lägre än tidigare prognoser. Omstruktureringen syftar till att minska antalet planerade sängar per behandlingscenter, men öka centrens geografiska spridning och göra dem flyttbara med kort varsel.

Mali rapporterade den 25 november sitt åttonde ebolafall. Med stöd från WHO arbetar Malis hälsoministerium med smittspårning för att förebygga ytterligare fall, bland annat med sina arbetsgrupper för poliosmittspårning. Erfarenheten av polioarbetet har tidigare beskrivits som centralt för Nigerias framgångsrika responsarbete. WHO:s generaldirektör besökte nyligen Malis huvudstad Bamako för att diskutera situationen med regeringen. WHO har också en särskild arbetsgrupp med uppdrag att öka beredskap i närliggande länder för att förebygga vidare regional spridning.

Enligt WHO:s senaste situationsrapport hade 15 935 personer smittats och 5689 personer avlidit fram till den 23 november. Det varnas fortsatt för underrapportering av antal fall. Läs WHO:s senaste situationsrapport på WHO:s hemsida.