Ansökan om pass vid utlandsmyndighet

Ordinarie pass och nationella ID-kort

Ansökan om ordinarie pass eller nationellt ID-kort kan göras vid polismyndigheter i Sverige och vid de flesta svenska ambassader utomlands. Information finns på Polisens webbsida och Sweden Abroad.

Hämta upp pass och nationella ID-kort

Ange var du önskar att hämta upp ditt pass och nationella ID-kort i samband med ansökan. Du kan hämta upp din nya handling på honorärkonsulaten eller på en annan utlandsmyndighet mot en expeditionsavgift som betalas till konsulatet/ambassaden.

Provisoriskt pass

Vid förlust av ordinarie pass, om detta inte längre är giltigt eller om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering, går det att ansöka om provisoriskt pass. Det provisoriska passet utfärdas normalt för resa direkt till Sverige alternativt bosättningslandet och har kort giltighetstid. Det kan också utfärdas för resa till ett land där svensk ambassad finns och där ansökan om ordinarie pass kan lämnas in.

I de länder inom Europa som lyder under UD KSS kan ansökan om provisoriskt pass lämnas in vid samtliga honorärkonsulat. Honorärkonsulaten i Bulgarien, Irland, Luxemburg och Malta har möjlighet att själva utfärda provisoriska pass.

Följande krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

 • Ifylld passansökan (blanketten finns på konsulatet)
 • Två identiska fotografier, 35x45 mm, som vid ansökan får vara högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri.
 • Det gamla passet om det är utgånget, om det är förkommet en fotokopia på passet (om möjligt)
 • Om passet är stulet eller förkommet ska polisrapport uppvisas och blankett om förlusten fyllas i (blanketten finns på konsulatet)
 • Om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering behövs ett kvitto på det inlämnade passet.
 • Ifylld blankett för medborgarskapsutredning (blanketten finns på konsulatet)
 • Giltig fotolegitimation för att styrka din identitet. Om detta saknas ska blanketten "Försäkran identitet" (finns på konsulatet) fyllas i av anhörig eller annan person som känner sökanden väl. Denna person måste kunna identifiera sig och kopia av ID-handlingen ska också bifogas.

För minderåriga krävs, utöver ovanstående, dessutom:

 • Ifylld blankett för vårdnadshavares medgivande, undertecknad av båda vårdnadshavarna och med båda namnteckningarna bevittnade. Om vårdnadshavarna finns på olika håll kan de fylla i varsin blankett. Blanketten finns på konsulatet, men kan också laddas ner från Polisens webbplats.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
 • Om barnet är fött utomlands, födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
 • Om endast pappan är svensk medborgare måste vigselbevis uppvisas ifall barnet föddes före den 1 april 2015. Läs vidare på Migrationsverkets webbplats.
 • Kopia på båda föräldrarnas pass/giltig fotolegitimation.
 • Den minderåriga måste komma till konsulatet med minst en förälder/vårdnadshavare vid ansökningstillfället. Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig (giltigt pass eller fotolegitimation).

Alla handlingar ska uppvisas i original eller med bestyrkt kopia. Utländska handlingar ska vara legaliserade av det lokala utrikesministeriet.

Ansökningsavgiften för ett provisoriskt pass är 1 600 SEK, i lokal valuta. Avgiften betalas när ansökan lämnas in.

Samordningsnummer för barn födda utomlands som aldrig haft pass tidigare, och som aldrig varit bosatta eller folkbokförda i Sverige

Föräldrar, som önskar få sitt barn registrerat i Sverige och som inte kommer att ansöka om svenskt pass, ska fylla i blanketten "Anmälan barns namn SKV 7750". Blanketten finns här på Skatteverkets webbsida. Blanketten ska undertecknas av båda föräldrarna och sändas till: Skatteverket, Folkbokföringsenheten, 881 52  Sollefteå, med original eller vidimerad kopia av födelseattesten. Vidimerad kopia av föräldrarnas pass ska också bifogas.

Ifall ansökan om pass ska göras för barn, som fötts utomlands och som aldrig varit bosatta eller folkbokförda i Sverige, måste ansökan om samordningsnummer göras innan pass kan utfärdas. Samordningsnumret utfärdas av Skatteverket och det är passmyndigheten som ansöker om detta, oftast i samband med att föräldrarna ansöker om barnets första pass.

Ifall passansökan för barnet ska göras kan "Anmälan barns namn" lämnas in samtidigt med ansökan om samordningsnummer.

Ett barn blir automatiskt svensk medborgare om det är fött efter den 1 april 2015 och någon av föräldrarna är svensk medborgare.

Är barnet fött före den 1 april 2015 gäller följande: Barnet blir automatiskt svensk medborgare om det är fött av svensk mor, eller om fadern är svensk medborgare och föräldrarna gifta vid barnets födsel. Ett barn blir också svensk medborgare om/när föräldrarna gifter sig efter barnets födsel, förutsatt att fadern kan uppvisa bevis för att han var svensk medborgare när barnet föddes. För att ett barn till en utländsk mor och en svensk far, som föddes före 1 april 2015, och som inte är gifta ska bli svensk medborgare krävs att en anmälan om svenskt medborgarskap görs till Migrationsverket.

Läs mer på Migrationsverkets webbsida

För att kunna ansöka om samordningsnummer krävs följande dokument:

 • Födelsebevis med båda föräldrarnas namn.
 • Kopia av pass/giltig fotolegitimation för båda föräldrarna.
 • Föräldrarnas vigselbevis, om de är gifta.
 • Ifylld och av båda föräldrarna undertecknad blankett för namnanmälan (SKV 7750, finns på konsulatet eller laddas ner från Skatteverkets webbplats), om barnet blivit svensk medborgare, alternativt
 • Bevis om svenskt medborgarskap utfärdat av Migrationsverket, för barn som blivit svensk medborgare genom anmälan eller ansökan.

Samtliga utländska originaldokument ska vara legaliserade av det lokala utrikesministeriet eller försedda med apostille om landet tillträtt 1961 års Haagkonvention om apostille.

Ansökan om samordningsnummer är kostnadsfri. Från det att samordningsnummer utfärdats av Skatteverket har föräldrarna tre månader på sig att lämna in passansökan.