Stöd till Syrien och Libanon

  • Biståndsminister Isabella Lövin träffar syriska flyktingar

    Biståndsminister Isabella Lövin träffar syriska flyktingar Foto: Rodrigue Zahr

Sverige har ett stort humanitärt stöd till Syrien och dess grannländer för att lindra den pågående krisens konsekvenser. Sverige stöder också främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. Libanon omfattas av Sveriges regionala utvecklinssamarbete med MENA-regionen. För närvarande arbetar Sida med framtagandet av en ny Syrienkrisstrategi och en ny MENA-strategi vilka ska presenteras i höst.

Humanitärt stöd till Syrien och grannländerna

Sverige reagerade snabbt på den upptrappande krisen och var redan 2011 en av de större givarna. Sveriges humanitära bistånd till Syrienkrisen år 2014 uppgick till över 506 miljoner kronor. Under 2013 bidrog Sverige med omkring 498 miljoner kronor till insatserna för att hantera den humanitära krisen såväl i Syrien som i dess grannländer. Därtill kommer de stora icke öronmärkta bidrag som Sverige ger till FNs humanitära organ och internationella rödakorskommittén (ICRC).

Det svenska humanitära stödet inriktar sig på skydd av civila, vatten och sanitet, hälsovård samt livsmedelsstöd. Vidare syftar Sveriges stöd till att stärka kvinnor och barns mycket utsatta roll i Syrien och i flyktingläger i grannländerna. Det svenska stödet kanaliseras genom etablerade humanitära partners som FN-organisationer, internationella rödakorskommittén (ICRC) och internationella enskilda organisationer.

Du kan alltid följa de senaste uppdateringarna om Sveriges stöd på Openaid.se som du hittar under menyn till vänster. 

Stöd för att främja demokratisering och mänskliga rättigheter i Syrien

Regeringen beslutade 2011 och även 2012 om ändringar av samarbetsstrategin för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika, i syfte att stödja den demokratiska övergången som länder i regionen då inledde. Under 2013 tillkom därigenom medel för att främja mänskliga rättigheter och en fredlig demokratiseringsprocess i Syrien.

Trots den svåra situationen finns det flera aktörer som verkar för ett demokratiskt och fredfullt Syrien. De arbetar med att säkerställa att kapacitet och system finns på plats, både för att kunna påverka ett fredsbyggande idag, men också för att ett framtida Syrien ska ha det som krävs för att återbygga inkluderande och demokratiska system. De arbetar för ett samhälle där mänskliga rättigheter upprätthålls och kvinnor och män behandlas lika.

Det är en stor utmaning för dessa aktörer att genomföra sina projekt i Syrien, både på grund av stridigheterna men också eftersom Syrien inte har en tradition av oberoende organisationer. Flera organisationer har fötts ur krisen och man kan se ett aktivt civilsamhälle på tillväxt. Sverige har sedan 2013 arbetat med ett flertal organisationer för att främja mänskliga rättigheter och en fredlig demokratiseringsprocess. Det handlar exempelvis om medel till kvinnorättsorganisationer för att öka möjligheten för kvinnor att spela en större roll i politiken, exempelvis i framtagandet av en framtida konstitution. Stöd ges också till organisationer som jobbar med ungdomar runt om i Syrien, där de får leda projekt som ska förbättra deras egna närområden och öka kunskapen om demokratiska processer. Sverige stöder också informations- och yttrandefrihet via upprättandet av lokala radiostationer och bidrar till ökad kapacitet och utvecklad professionalitet hos medieaktörer. Våra partners arbetar även med att stärka rättsväsendet i de områden där det är möjligt.

Utvecklingen av en ny Syrienkrisstrategi pågår

Den 26 februari 2015 fattade regeringen beslut om inriktningen för en ny utvecklingsstrategi för Syrienkrisen, som även täcker Syriens grannländer som drabbas svårt av kriget. Strategin ska fylla klyftan mellan akut humanitärt stöd och det långsiktiga biståndet där skola, sjukvård och demokratiutveckling har identifierats som möjliga områden. Syrienkrisstrategin kommer att omfatta mellan 1,5 och 1,7 miljarder kronor mellan 2016-2020, vilket är utöver det svenska humanitära biståndet. Det innebär därmed att Sverige ökar sitt finansiella engagemang.

Syrienkrisstrategin är ett komplement till den regionala biståndsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika (MENA) som också ska förnyas och kommer att omfatta 1,5-2 miljarder under samma tidsperiod. MENA-strategin ska fokusera på mänskliga rättigheter och demokrati, gränsöverskridande vattenfrågor samt en ökad ekonomisk integration i regionen, där det finns en stor potential. Strategierna ska också integrera ett klimat- och miljöperspektiv. Sida ska senast den 1 september ta fram underlag som ska ligga till grund för regeringens slutgiltiga formuleringar av strategierna. 

Pressmeddelande om Syrienkrisstrategin

Utvecklingssamarbete i Libanon

Sveriges utvecklingssamarbete i Libanon faller till största del inom ramen för samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2010-2015. Svenskt utvecklingsstöd till regionen ska enligt strategin koncentreras till tre samarbetsområden; demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, hållbart utnyttjande av gränsöverskridande vattenresurser och regional ekonomisk integration. För mer information om det regionala utvecklingssamarbetet, se Sida.se . För att läsa samarbetsstrategin för MENA-regionen i sin helhet klicka här. Sida arbetar för närvarande med att ta fram en ny MENA-strategi för perioden 2016-2020.

För att hjälpa grannländerna att hantera effekterna av Syrienkrisen beslutade Sverige 2014 dessutom att stödja Libanon och Jordanien med totalt 100 miljoner kronor via en fond i Världsbanken.