Handel med Argentina

Mellan år 2015 och år 2016 ökade den svenska varuimporten från Argentina från 590 miljoner SEK till 665 miljoner SEK, medan den svenska varuexporten till Argentina ökade från 2 063 miljoner SEK år 2015 till 2 436 miljoner SEK år 2016. Mellan januari-mars 2017 har varuimporten från Argentina ökat med 60 % jämfört med samma period föregående år, medan Sveriges varuexport till Argentina ökat med 13 % under samma period.

Den svenska exporten till Argentina består främst av verkstadsprodukter och då särskilt telekomutrustning. Andra viktiga produkter är: kraftalstrande maskiner, elutrustning, utrustning för påfyllning av flaskor, läkemedel, papper och kartong, samt utrustning för anläggnings- och gruvarbeten. Importen av kopparmalm utgör ca en fjärdedel av det totala värdet. Den näst viktigaste importkategorin utgörs av färsk och torkad frukt, vin, kött samt kemiska och verkstadsprodukter (bl.a. förbränningskolvmotorer).

32 svenska företag finns representerade med dotterbolag i Argentina, varav fjorton med egen tillverkning. Om distributörer av svenska produkter och tjänster räknas med finns det total runt 70 svenskrelaterade företag i landet. Sammanlagt anställer de runt 25 000 personer, varav Securitas är störst med 14 000 anställda. Den svensk-argentinska handelskammaren, som grundades 1954, har 50 medlemmar.

Ambassaden bedriver ett aktivt näringslivsfrämjandearbete, med regelbundna sammankomster med lokala företagsrepresentanter för vilka ambassaden också underlättar kontakter med myndigheter vid behov. Ambassaden sitter med i styrelsen i den svensk-argentinska handelskammaren, och ambassaden i samarbete med handelskammaren och Business Sweden hjälper till att anordna inkommande delegationsresor från Sverige. I november 2016 anordnades en konferens om förnybar energi och miljöteknik för svenska företag, där även Sveriges handelsminister Ann Linde deltog.

Business Sweden täcker den argentinska marknaden från sitt kontor i Chile.

Sverige och Argentina har ingått en rad bilaterala avtal, varav de viktigaste är:

Handel och betalningar (1957)

Viseringsfrihetsöverenskommelse (1961)

Dubbelbeskattningsavtal (1997)

Luftfartsavtal (1988)

Investeringsskyddsavtal (1993)

Trafiksäkerhetsavtal (1998)

Navigation

Top