Jämställdhet

Att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att garantera alla kvinnors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna är prioritet för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia.

Att inkludera kvinnor i genomförandet av fredsavtalet och återuppbyggnaden av landet är avgörande för att uppnå en hållbar fred och utveckling. Lika viktigt är att inkludera män och att diskutera deras mansroll.

Genom politisk dialog och stöd till UN Women och centrala statliga organ har Sverige bidragit till ökat kvinnligt deltagande i fredsprocessen mellan regeringen och FARC. Subkommissionen för jämställdhetsfrågor som skapades av regeringen och FARC resulterade i konkreta skrivningar i det slutliga avtalet om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Inför implementeringen av fredsavtalet mellan FARC och regeringen och i fredprocessen med ELN fortsätter Sverige att driva frågor om jämställdhet och kvinnor som aktörer för fred.

Sverige verkar även för stärkt kapacitet att förebygga och hantera könsrelaterat våld med fokus på kvinnor och flickor i konfliktdrabbade områden. Svensk och colombiansk polis har ett samarbete där det bland annat ingår utbildningar om hur colombiansk polis ska bemöta och undersöka våld i hemmet.


Senast uppdaterad: den 11 september 2017

Navigation

Top