Om Ecuador

Här presenteras ambassadens landrapport för Ecuador. Rapporten är uppdaterad till 2 oktober 2017.

 

Basfakta


Folkmängd: ca 16,29 miljoner

Statsskick: Republik

Huvudstad: Quito

Valuta: USD

Språk: Spanska (officiellt) och flertalet urfolksspråk bl.a. quichua och shuar.

President: Lenín Moreno (sedan maj 2017)

Utrikesminister: Maria Fernanda Espinosa

BNP tillväxt: -2,2 % (2016)

BNP per capita (PPP): 11 100 USD (2016)

Inflation: 1,7 %

Andel av befolkningen som lever i fattigdom: 23,70 % (juni 2016)

Andel av befolkningen som lever i extrem fattigdom: 8, 57 % (juni 2016)

Gini-koefficient: 47,3 (2015)

Arbetslöshet: 6,1 %

Utlandsskuld (offentlig): 33 % av BNP

Viktiga handelspartners: USA, EU, Kina, Colombia, Peru

Viktigaste export: Råolja, oljeprodukter, bananer, räkor, snittblommor

Viktigaste import: Industriråvaror och maskiner

Sveriges export: 159 miljoner SEK (första halvåret 2017)

Sveriges import: 265 miljoner SEK (första halvåret 2017)

Corruption Perception Index (TI): 120

Ease of doing business (WB): 117

 

Historisk översikt

Det område som idag utgör Ecuador tros ha befolkats för omkring tiotusen år sedan, först av jägarsamhällen och senare av bofasta jordbrukssamhällen. Territoriet blev en del av Inkaimperiet under 1470-talet. På 1530-talet tog spanska erövrare kontroll över området som 1542 underställdes det spanska kolonialväldet. Territoriet kom att ingå i det vidsträckta vicekungadömet Peru som omfattade större delarna av de spanska landområdena i Sydamerika. Under åren som följde reducerades ursprungsbefolkningen kraftigt samtidigt som slavimport från Afrika inleddes.

Med tiden kom ättlingarna till de spanska kolonisatörerna, los criollos, som utgjorde den ekonomiska eliten att revoltera mot den spanska kronan. Självständighetskampen inleddes år 1809 genom det så kallade Grito de la Independencia, och under Simon Bolivars ledning anslöt sig Ecuador år 1819 tillsammans med Colombia, Panama och Venezuela i konfederationen Gran Colombia. Ecuador som egen stat bildades 1830 när Gran Colombia föll samman. Mellan 1819 och 1998 pågick en territoriell tvist med Peru som vid flera tillfällen ledde till militära sammandrabbningar. I fredsförhandlingarna som avslutades år 1998 erhöll Peru stora delar av det omstridda territoriet, vilket innebar att Ecuadors landyta närapå halverades. 

Dynamiken i det traditionellt agrara landet med en landägande elit förändrades i och med upptäckten av olja på 1960-talet. Militärregimer hade makten under delar av 1960- och 70-talen. Sedan 1979 är landet en republikansk demokrati.

Quito historiska centrum togs under 1970-talet med på UNESCO:s världsarvslista.

 

Politisk översikt

Republiken Ecuador har enligt författningen ett flerpartisystem, ett enkammarparlament, samt en regering som leds av en vald president.

Det politiska landskapet har under det senaste decenniet präglats av den tidigare presidenten Correa och hans parti Alianza Pais (AP). Correa genomförde stora statliga investeringar inom hälsa, utbildning och infrastruktur som ledde till minskad fattigdom och arbetslöshet, samt förbättrade levnadsvillkor och ökad tillgång till vård och skola. Correa och AP har genom åren haft ett starkt stöd framför allt från den fattigare delen av befolkningen. Samtidigt kritiserade civilsamhället det krympande utrymmet för yttrandefriheten och auktoritära tendenser där till exempel beslut fattades via presidentdekret istället för via gängse parlamentsprocedurer.

I april 2017 valdes Lenín Moreno (AP) till ny president. Maria Fernanda Espinosa, tidigare ambassadör vid FN-representationen i Geneve och f.d. utrikesminister, försvarsminister och kulturarvsminister under Correa, valdes till utrikesminister. Av totalt 23 ministrar är 10 kvinnor.

Moreno tvingades inför sin kandidatur att av AP:s Correa-falang utse Correas f.d. vicepresident Glas som sin egen. Medan Moreno redan under sin kampanj öppnade för företagsvänliga reformer och samtal med oppositionen har Glas upprepat Correas hårdföra, revolutionära linje. I början av juli medgav Moreno att statsfinanserna misskötts de senaste åren och lanserade ett antikorruptionsinitiativ samt inledde samtal med oppositionen om skattesänkningar för företagen.

Den 3 augusti beslutade Moreno genom ett presidentdekret att omedelbart frånta vicepresidentens samtliga befogenheter. Glas kan i egenskap av folkvald politiker inte avskedas men kan, enligt konstitutionen, berövas sin faktiska makt. Dekretet undertecknades samma dag som riksåklagaren påbörjade en förundersökning om förskingring gentemot Glas. Vicepresidenten har i sin tur öppet anslutit sig till Correas anklagelser om att Moreno demonterar den revolución social (medborgarrevolutionen) som Correa genomfört under det senaste decenniet. Glas förnekar anklagelserna om korruption och har i medier meddelat att han, i syfte att försvara medborgarna och Correas arv, kommer fortsätta som vicepresident. Correa har uppmanat till en nystart för den revolutionära vänstern, som svar på presidentens högersväng i politiken.

 

Utrikespolitik

Ecuadors relation till grannländerna har påverkats av aktuella politiska skeenden och ekonomisk utveckling. När Ecuador under våren 2015 införde importtullar mötte detta skarp kritik särskilt från Colombia och Peru vars export drabbades. Den mångåriga konflikten i Colombia med FARC-fästen nära gränsen till Ecuador har påverkat den bilaterala relationen. Bortsett från detta fortsätter Ecuador ha ett nära samarbete med Colombia och står som värdland för fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och ELN-gerillan. Ecuador har också tagit emot ett mycket stort antal flyktingar från Colombia.

Sedan Ecuador 2014 påbörjade förhandlingarna för att ansluta sig till Colombia och Perus handelsavtal med EU har relationerna stärkts med EU. Handelsavtalet med Ecuador ratificerades i slutet av 2016. Många ecuadorianer lever och arbetar i EU, företrädesvis i Spanien.

Relationerna med USA försämrades under Correas tid vid makten. Ecuador valde att under 2013 säga upp ett bilateralt avtal om tullfrihet för vissa varor på den amerikanska marknaden, efter en dispyt kring Edward Snowden. USAID lämnade Ecuador under samma år efter att regeringen varken erkände byråns befintliga program eller nya föreslagna insatser.

Correa skapade nära relationer till Kina som bistått med stora lån i utbyte mot olja och rättigheter till mineralutvinning, men också till Ryssland och Iran. Med Ryssland har Ecuador bilaterala mekanismer för politisk dialog, ekonomiskt samarbete och tekniska mekanismer för försvarssamarbete respektive fiske. Iran gav stöd i krisinsatsen efter jordbävningen 2016 och kort därefter godkände parlamentet ett handelsavtal mellan de två länderna.

FN-systemet finns representerat med flera kontor i Quito, bland annat UNDP, UN Women och UNICEF. UNHCR har fler lokalkontor ute i landet.

Ecuador har främst sökt samarbete med likasinnade, vänsterorienterade länder och sammanslutningar i Latinamerika. Landet är en aktiv medlem i ett flertal regionala organisationer såsom Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (CELAC) och Andinska gemenskapen (CAN). Sydamerikanska nationernas union (UNASUR), som har sitt säte i Quito och som bildades 2008 för utökat samarbete mellan länderna är en viktig arena för Ecuador. Ecuador är även observatör till frihandelssammanslutningen Stillahavsalliansen och medlem i Amerikanska staternas organisation (OAS). Ecuadors ansats är att genom ökad regional integration skapa en mer sammanhållen blockbildning som kan driva en gemensam agenda i andra multilaterala fora. Ecuador ingår även i G77-gruppen. Ecuador gick med i de oljeproducerande ländernas sammanslutning, OPEC, 1973. Nitton år senare, 1992, lämnade landet frivilligt organisationen för att under 2007 återuppta medlemskapet.

 

Mänskliga rättigheter

Regeringen har gjort framsteg i implementeringen av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Fattigdomen är dock fortfarande utbredd. Statliga satsningar på utbildning samt vård och omsorg har gett resultat, även om skillnader i tillgång består. Respekten för kvinnors och barns rättigheter har stärkts men det utbredda könsrelaterade våldet utgör en stor utmaning. Trots en positiv utveckling har Ecuador fortfarande en av de högsta nivåerna av barnarbete i Sydamerika.

Korruption och straffrihet skadar förtroendet för rättsstaten och demokratin trots åtgärder från den tidigare regeringen. Makten koncentreras hos regeringen och varken den lagstiftande eller dömande statsmakten anses vara fullt oberoende.

Urfolk ges laglig rätt att delta i beslut som rör exploatering av naturresurser på deras mark och att ta del av intäkterna, men missnöje över regeringens bristande implementering av denna rättighet har lett till stora protestmarscher.

Respekten för mänskliga rättigheter blev åsidosatt som en följd av jordbävningen 2016, och inte minst gällande skyddet av barns rättigheter, rättigheter för utsatta människor i humanitära kriser samt rätten till bostad.

Ecuador välkomnar flyktingar i stor utsträckning. Flyktingar, och även HBTQ-personer, afro-ecuadorianer samt personer med funktionsnedsättning diskrimineras dock inom flera samhällssektorer.

 

Ekonomi och handel

Under president Correa genomgick Ecuadors finans- och handelspolitik en stor omorientering samtidigt som ekonomin fram till 2015 upplevde en stadig tillväxt. Sedan det globala fallet på råvarupriser har det blivit tydligt att Ecuadors tillväxt varit nästintill uteslutande driven av statliga investeringar. Den privata sektorn har inte fått utrymme att utvecklas.

De statliga investeringarna som byggt basen för medborgarrevolutionen har huvudsakligen finansierats av oljeintäkter. Den starka dollarn har inneburit problem för Ecuadors export då valutorna i två av Ecuadors största samarbetsländer Colombia och Peru kraftigt försvagats i relation till denna. Att vara bunden till dollarn gör att Ecuador inte kan genomföra någon egen penningpolitik.

Landets beroende av några få råvaror, främst olja, bananer och snittblommor gör Ecuador sårbart för prisförändringar på världsmarknaden. Den förra regeringens ambition att öka lokal produktion, bredda exportbasen och minska handelsunderskottet ledde till importhämmande åtgärder. Detta har mötts av kritik, både nationellt och regionalt, då det både påverkar den inhemska produktionen av varor högre upp i värdekedjan som kräver import och utländska produkter som beläggs med tullar vid import.

2015 införde Ecuador skyddstullar på importerade varor och särskilda skatter på lyxvaror. Avskaffandet av skyddstullarna har varit en prioriterad fråga för EU-delegationen och de flesta EU-medlemsstater. Företagsklimatet i Ecuador har försämrats de senaste åren men förhoppningarna är att implementeringen av frihandelsavtalet med EU kan vända trenden.

Ecuador har inte haft några större frihandelsaspirationer. I tider av låga oljepriser strävade dock Correas regering försiktigt efter att attrahera utländska investeringar och underlätta exporten av särskilt bananer och räkor.

Återuppbyggnaden efter jordbävningen 2016 har fått stora ekonomiska effekter.

Ecuador rankas på 114:e plats i Världsbankens Doing Business Ranking och på 120:e plats i Transparency Internationals Corruption Perceptions Index.

 

Bilaterala förbindelser med Sverige

Sveriges relationer med Ecuador präglades tidigt av handelsintressen och redan 1839 utnämndes svensken Fredrik Thomas Adlercreutz till konsul över Gran Colombia.

Sverige hade ambassad i Ecuador mellan 1964 och 1992 och Ecuador är sedan dess sido-ackrediterat till ambassaden i Bogotá. Sverige har idag ett honorärt generalkonsulat i Quito (honorär generalkonsul Ola Ernberg) och ett honorärt konsulat i Guayaquil (honorär konsul Johanna Bohman). Ecuador har ambassad i Stockholm under ambassadör Lautaro Pozo Malos ledning. En ecuadoriansk-nordisk handelskammare upprättades under 2007 i Ecuador vars ordförande är f.d. honorära generalkonsuln Galo Abril.

Flera svenskar har under 1900-talet emigrerat till Ecuador och dessa har satt betydande avtryck i handel, företagande och i de kulturella relationerna. Ivan Bohman bildade 1935 företaget Ivan Bohman C.A. i Guayaquil som inledningsvis sålde svenska verktyg och teknisk utrustning. Folke Andersson köpte upp stora landarealer i provinsen Esmeraldas efter andra världskriget och blev Ecuadors största bananexportör och en av landets största privata arbetsgivare. Under 1950-talet introducerade han chips och popcorn till Sverige under märket Estrella. Han mördades i ett ännu ouppklarat mord i Guayaquil 1968. Rolf Blomberg, författare, fotograf och filmare dokumenterade natur och samhällsliv i Ecuador. Hans dotter Marcela Blomberg driver stiftelsen Archivo Blomberg som förvaltar faderns livsverk.  

Utbyte mellan svenska och ecuadorianska universitet förekommer, om än i mindre omfattning. Ambassaden verkar för att utöka det akademiska utbytet och har deltagit i studiemässor i Quito och Guayaquil för att främja Sverige som studiedestination.

År 2007 förnyades avtalet från 1981 om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete mellan Sverige och Ecuador. Förnyelsen av avtalet har slutits på obegränsad tid.

I maj 2017 beslöt Ecuador att säga upp 16 bilaterala investeringsskyddsavtal, däribland det med Sverige. Enligt handelsministeriet beror detta på att avsnitten om tvistlösning inte anses vara konstitutionsenliga. EU-delegationen diskuterar aktivt frågan med den ecuadorianska regeringen.

Sveriges handelsrelation med Ecuador utgör en mycket begränsad andel av Sveriges totala utrikeshandel, men har sedan ingånget frihandelsavtal med EU ökat. Relationen har sedan dess vänts då Sverige nu har ett handelsunderskott till Ecuador. Svensk export till Ecuador för det första halvåret 2017 uppgick till 159 MSEK att jämföras med 104 MSEK under samma period 2016. Motsvarande siffra för Sveriges import från Ecuador under det första halvåret 2017 var 265 MSEK respektive 193 MSEK för samma period 2016.

Det finns ett tiotal svenska företag representerade genom dotterbolag i Ecuador, däribland ABB, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, Oriflame, SCA/Familia, Securitas samt Tetra Pak. Ett flertal svenska varumärken såsom Atlas Copco, Sandvik och Volvo representeras av ecuadorianska företag.

Kommerskollegium anordnade i januari 2017 workshops om ursprungsregler för handelsministeriet i Quito och Guayaquil. För november planeras en ny insats inom handel och hållbarhet.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Ecuador i samband med Habitat III-konferensen i oktober 2016. I september 2017 besökte Ecuadors utrikeshandelsminister Campana-Saenz för möten med bland andra statsekreterare Oscar Stenström.

Navigation

Top