Handel med Venezuela

Nedan ges en översiktlig bild av Sveriges ekonomiska relationer med Venezuela.

Sveriges export till Venezuela uppgick 2010 till 752 miljoner SEK vilket innebär en minskning med ca 500 miljoner kronor från de två föregående åren. Den här minskningen beror delvis på att exporten av teknikprodukter såsom telekommunikationsprodukter och kraftalstrande maskiner, vilket är den viktigaste exportgruppen, minskade med 44 procent mellan 2009 och 2010.  Sverige importerade varor till ett värde av 4 036 miljoner SEK. Den i särklass största importvaran är råolja men även manufakturvaror har märkt en uppgång.

Ett tjugotal svenska företag har dotterbolag eller representeras av inhemska företag i Venezuela. Bland dem märks exempelvis Alfa Laval, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Scania och Ericsson.

 

Navigation

Top