Ekonomi

Här ges en kort översikt över förhållandena i den schweiziska ekonomin. Den intresserade rekommenderas att även läsa landpromemorian under huvudfliken om Schweiz.

Ekonomi 

Schweiz räknas om ett av de mest stabila och ekonomiskt välmående länderna i världen. Statsskulden ligger på låga 33 procent av BNP och ekonomin växer i måttlig, men stabil takt. Näringslivet är bransch- och storleksmässigt diversifierat med både starka multinationella börsnoterade företag och en stor mängd familjeägda mellanstora företag. Schweiz har sju år i rad rankats på första plats i The Global Competitiveness Report från World Economic Forum. Schweiz har den högsta sysselsättningsgraden bland OECD-staterna. Arbetslösheten uppgick till 4,8 procent under det tredje kvartalet 2016. 

Schweiz industrisektor utgörs främst av tillverkning av maskiner, elektronik och instrument. Därtill kommer en betydande läkemedelsproduktion. Av betydelse är även klockindustrin där Schweiz står för över 50 procent av världsmarknaden och där branschen drivs av en växande efterfrågan från Asien. Från och med januari 2017 ställs krav på att 60 % av en klockas värde är producerat i Schweiz för att den ska anses vara ”Swiss-made” och kunna marknadsföras som så. 

Landet har även en avsevärd jordbruks- och livsmedelssektor med omfattande export av choklad samt av ost och andra mjölkprodukter. Schweiz är även en stor exportör av kaffe. 

Tjänstesektorn, bland annat bankväsende och turism, spelar en mycket stor roll för ekonomin. Turistnäringen svarar för ca tre procent av BNP medan finanssektorn – som omfattar både bankväsende och försäkringsbolag – står för ca elva procent av BNP. 

Finanssektorn gynnades länge av den stränga banksekretessen. Schweiz har dock ingått avtal om utbyte om finansiell information, vilket trädde i kraft vid årsskiftet 2016/17. Informationsbytet inleds den 1 januari 2018. 

Utrikeshandeln är mycket viktig för landets ekonomi. EU är Schweiz viktgaste handelspartner och Schweiz är EU:s tredje viktigaste handelspartner efter USA och Kina. Den schweiziska exporten uppgick 2015 till drygt 202,9 miljarder CHF. Detta var en nominell minskning med 2,6 procent jämfört med det föregående året. 

Tyskland var år 2015 den i särklass viktigaste handelspartnern för schweizisk export, följd av USA, Frankrike och Italien. Dessa länder har utgjort Schweiz främsta exportländer sedan ett tjugotal år tillbaka. Sverige ligger på plats 26 på listan över Schweiz viktigaste handelspartners. Importen till Schweiz minskade år 2015 med 7 procent från det föregående året. Närmare 74 procent av importen kom från Europa, främst från grannländerna Tyskland, Italien och Frankrike. Importen från Nordamerika ökade med ca 7 procent.

En stark schweizerfranc i förhållande till euron och dollarn har under de senare åren varit ett problem för exportindustrin (inklusive turistnäringen). För att försvaga valutan när styrräntan redan sänkts till rekordlåga nivåer valde den schweiziska centralbanken i september 2011 att binda schweizerfrancen till en minimikurs om 1,20 euro. Denna minimikursnivå avskaffades dock i början av 2015 med motiveringen att åtgärden varit tillfällig, att kostnaderna för stödköp var väldigt höga samt att ECB förväntades införa s.k. kvantitativa lättnader kort därefter. Schweizerfrancen har därefter ökat i värde. Den inhemska prisnivån är en av de högsta i Europa vilket delvis beror på den starka schweizerfrancen.

Navigation

Top