Visering till Sverige

Du kan behöva visum för att besöka Sverige. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid till exempel för:

  • affärsbesök eller att delta i en konferens
  • att besöka släkt och vänner
  • turistbesök

Medborgare i följande länder behöver visum för att resa till Sverige:
Se lista över länder

Nedan finner du allmän information om ansökan om visum till Sverige. Klicka på länkarna till höger för mer information om varje typ av visering.

Hur länge gäller ett visum?

Ett visum gäller i högst 90 dagar varje gång.

Var gäller ett visum?

Ett visum gäller normalt för inresa i alla Schengenländer. I undantagsfall kan det gälla för inresa bara i det land som utfärdat det.

Var lämnar jag in min ansökan?

Du ska lämna in din ansökan vid en svensk ambassad eller ett svenskt generalkonsulat.

I vissa länder där Sverige inte har någon utlandsmyndighet representerar ett annat Schengenland Sverige.
Lista – svensk Schengenrepresentation

Vem beslutar om jag får visum?

Oftast kan ambassaden eller generalkonsulatet fatta beslut efter att vissa kontroller har gjorts med övriga Schengenländer eller med Migrationsverket. Om osäkerhet råder om hur ansökan ska bedömas skickas den vidare till Migrationsverket i Sverige, som fattar beslutet.

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Vanligtvis får du ett beslut inom en månad men handläggningstiderna vid ambassaderna och generalkonsulaten varierar.

Att tänka på!
Se till att du har ditt försäkringsskydd ordnat, så att det täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom eller olycksfall.

Kan jag överklaga om jag får avslag (nej) på min ansökan?

Från och med 5 april 2011 är det möjligt att överklaga ett visumbeslut. Samtidigt införs också krav på att ett beslut om avslag på en ansökan om visum ska motiveras.

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du lämna in en skriftlig överklagan senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet.

Så här gör du när du överklagar
I din överklagan ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska ändras. Har du några dokument som du inte lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med dem. Din överklagan ska lämnas in till den utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) som fattat beslutet. Utlandsmyndigheten kontrollerar att överklagan kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det gått längre tid än 3 veckor avvisas överklagandet och du får i sådana fall lämna in en ny ansökan.

Om utlandsmyndigheten ändrar beslutet
Beslutet kan ändras om det kommer in ny information. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om utlandsmyndigheten inte ändrar beslutet skickas det vidare
Har överklagandet kommit in i rätt tid och den myndighet som fattat beslutet inte anser att det finns anledning att ändra beslutet ska de så fort som möjligt skicka ärendet vidare. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som lämnats in i ärendet, skickas med kurirpost till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut och meddelar dig på den adress du angett i ansökan eller i överklagandet.

Navigation

Top