Registrering barn - Samordningsnummer och namnanmälan

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt ID-kort för barnet.

Observera att en ansökan om pass eller ID-kort måste ske inom tre (3) månader efter att samordningsnumret har tilldelats. Om passansökan inte sker inom denna tid kommer numret att återkallas. Om samordningsnumret blir återkallat måste en ny ansökan göras av vårdnadshavarna innan ansökan om pass eller ID-kort kan göras.

Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt ID-kort ska blanketten sändas av föräldrarna direkt till Skatteverket i Sollefteå tillsammans med kopia av födelsebeviset och kopior av föräldrarnas pass. Dessa handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet. Adress:

Skatteverket
Folkbokföringsenheten
S-881 52 Sollefteå
Schweden

Ansökan om samordningsnummer

Minst en förälder/vårdnadshavare måste personligen lämna in anmälan antingen på ambassaden i Berlin eller på något av de 12 honorärkonsulaten i Tyskland.

Följande handlingar måste tas med vid ansökan:

 • Födelsebevis (Geburtsurkunde) i original, som kopieras och återlämnas
 • Graviditetsintyg, förlossningsjournal eller liknande (Mutterpass) av barnets mor. Detta som bevis på att modern har fött barnet. Beviset tas med i original som kopieras och återlämnas
 • Blanketten "Anmälan Förnamn och Efternamn", undertecknad av båda vårdnadshavarna, blanketten finns i spalten till höger
 • Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs en av valfri myndighet bestyrkt kopia av ett vårdnadsbeslut från Jugendamt eller domstol
 • Båda vårdnadshavarnas pass/ID-kort i original, som kopieras och återlämnas
 • Om den svenske föräldern är född utomlands men bor eller har bott i Sverige ska dennes personbevis tas med, inte äldre än en månad
 • Om den svenske föräldern aldrig har varit bosatt i Sverige måste dennes beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder tas med
 • Intyg från tysk folkbokföringsmyndighet (Einwohnermeldeamt/Bürgeramt) för den svenska föräldern med uppgift om namn, medborgarskap, födelsedatum, födelseort samt adress. Intyget får inte vara äldre än en månad
 • Om föräldrarna inte är gifta med varandra ska en av valfri myndighet bestyrkt kopia av ett faderskapserkännande visas upp
 • Om endast fadern är svensk medborgare och barnet är fött före den 1 april 2015 krävs vigselbevis eller, om föräldrarna inte är gifta med varandra, "Bevis om svenskt medborgarskap" för barnet från Migrationsverket. Ytterligare information och ansökningsblanketten finns på Migrationsverkets webbplats:
  Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far


Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 10-12 veckor.

Beslut om namn och samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till föräldrarna med en kopia till ambassaden. Först sedan man har fått samordningsnummer kan en passansökan för barnet göras. Se vidare information:
Pass och ID-kort för barn


Senast uppdaterad: Maj 2016