Överklaga

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till ambassaden senast tre veckor från den dagen du fick beslutet.

Överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende.

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Läs mer på:
Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top