Basfakta

Om du vill besöka Sverige och inte är EU/EES-medborgare kan du behöva visum. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Visumet gäller i hela Schengenområdet, men du ska söka hos det land som är resans huvudmål.

Visum kan ges exempelvis för:

  • affärsbesök
  • att delta i kulturella eller sportsliga evenemang
  • besöka släkt och vänner
  • turistbesök

Du kan lämna in din ansökan tidigast tre månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god tid som möjligt, särskilt under högsäsongen. Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor.

Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram (giltighetstid), som är max sex månader.

Hur många dagar du får vistas inom Schengenområdet och under vilken tidsram anges på det visummärke som sätts i din resehandling.

Om du behöver resa till Sverige ofta kan du ansöka om att få göra två eller flera inresor. En visering kan vara giltig i högst fem år. Gäller den längre än sex månader får du vistas inom Schengen max 90 dagar per sexmånadersperiod.

Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Det sker alltid en inresekontroll vid en yttre gräns. Därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Det är ambassaden eller konsulatet som fattar beslut om visum ska beviljas. I vissa fall kan ärendet lämnas till Migrationsverket för beslut.

Läs mer om att söka visum i menyn till vänster samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

Navigation

Top