Överklaga

Om du har fått ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet.

När kan jag lämna in överklagan?

Överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende.

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan. Vänligen anväd bifogad fullmakt under "Dokument" - Power of attorney for visa appeal.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Navigation

Top