Reseinformation Sierra Leone

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sierra Leone.

Aktuella händelser

Sedan början av februari 2014 pågår ett utbrott av ebolafeber i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Sierra Leone utlyste den 30 juli 2014 allmänt undantagstillstånd med anledning av det pågående ebolautbrottet.

British Airways och Air France har i augusti 2014 beslutat ställa in sina flygningar till Freetown. Brussels Airlines och Royal Air Maroc flyger dock ännu till Freetown. En del länder i Afrika tar inte längre emot flyg från de länder där ebolautbrottet pågår och några afrikanska flygbolag har slutat att trafikera länderna. Indragningarna kan leda till att de förbindelser som finns kvar blir mycket hårt belastade. Den som planerar att resa till Sierra Leone bör därför förvissa sig om att kunna lämna landet igen.

Ebolavirus sprids via kontakt med kroppsvätskor från infekterade personer och sjukdomen har hög dödlighet. För att undvika smitta är det viktigt att ha en god handhygien samt undvika nära kontakt med sjuka personer. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad via lokala tillförlitliga informationskällor om vilka områden som är drabbade. Risken för resenärer att smittas är högst begränsad om man följer gällande rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som är sakkunnig i frågor rörande smittskydd.
Läs gärna mer om ebolautbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida

Läs också:
WHO (Världshälsoorganisationen)
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
Pressmeddelande från Liberias Hälsoministerium


Infrastrukturen är dålig till följd av eftersatt underhåll under inbördeskriget. I augusti 2013 kollapsade till exempel en bro i huvudstaden Freetown och flera personer omkom.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Sierra Leone har förbättrats betydligt sedan inbördeskriget slutade 2002. Regeringen har dock alltså utlyst undantagstillstånd på grund av det pågående Ebolautbrottet och gett säkerhetsstyrkorna särskilda befogenheter. Detta kan bland annat leda till begränsad rörelsefrihet. Oroligheter har förekommit.

Svenskar som uppehåller sig i landet uppmanas att hålla sig uppdaterade om det allmänna säkerhetsläget genom nyhetsuppdatering och lokala myndigheters råd och rekommendationer. Man bör undvika folksamlingar och demonstrationer - dessa kan snabbt bli våldsamma -samt iaktta stor försiktighet vid vistelser och transporter utomhus.

Som en följd av inbördeskriget är fortfarande infrastrukturen dålig, framförallt i landets västra delar. Det bör också uppmärksammas att inget av de transportalternativ som finns mellan den internationella flygplatsen i Lungi och huvudstaden Freetown är att betrakta som säkra. Resan sker antingen med taxibåt eller med bil via färja. Sjösäkerheten hos båda transportmedlen kan ifrågasättas och vid färjan har brott mot turister förekommit. Svävar- och helikoptertransporterna mellan Lungi och Freetown är inställda.

Man bör vidare låta bli att med bil färdas ensam och, särskilt utanför Freetown, efter mörkrets inbrott. De taxibilar och minibussar som går i linjetrafik bör undvikas av säkerhetsskäl.

Terrorism

Terrorhotet bedöms som lågt i Sierra Leone. I oktober 2013 förekom dock rykten i sierraleonsk press om en förestående terroristattack på grund av Sierra Leones deltagande i AMISOM i Somalia.

Sierra Leone har också deltagit i interventionen i Mali. Det skulle därför kunna finnas risk för vedergällningsattacker mot mål i Sierra Leone också av detta skäl.

Det är viktigt att hålla sig informerad om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

I händelse av terrordåd bör svenskar i landet snarast anmäla sig till det svenska konsulatet eller till UD:s Konsulära enhet (UD KC) i Stockholm.

Om terrorism och turism på ud.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Drunkningsolyckor har förekommit vid Guineabuktens stränder på grund av starka havsströmmar.

Däremot har Sierra Leone varit förskonat från allvarligare naturkatastrofer med dramatiskt förlopp. Under regnperioden mellan maj och oktober kan dock våldsamma regn förekomma och orsaka översvämningar och jordskred.

In- och utresebestämmelser

Sierra Leone är inte med i Schengen-samarbetet. Du måste därför ha med dig ditt pass när du reser hit. För svenska medborgare krävs visum för besök i landet. Närmare information om detta lämnas av sierraleonska myndigheter.

Närmaste sierraleonska ambassad finns i London.

Embassy of the Republic of Sierra Leone
Chancery: 41 Eagle Street, Holborn
London WC1 4TL
Tel: +44 20 7404 0140
Fax: +44 20 7430 9862
E-mail: info@slhc-uk.org.uk
Internet: www.slhc-uk.org.uk

Information om dubbelt medborgarskap

Hälso- och sjukvård

Sedan början av februari pågår ett utbrott av ebola i Guinea, Liberia och Sierra Leone.

Ebolavirus sprids via kontakt med kroppsvätskor från infekterade personer och sjukdomen har hög dödlighet. För att undvika smitta är det viktigt att ha en god handhygien samt undvika nära kontakt med sjuka personer. Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad via lokala tillförlitliga informationskällor om vilka områden som är drabbade.

Läs mer om Ebola-utbrottet på Folkhälsomyndighetens hemsida

(Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som är sakkunnig i frågor rörande smittskydd.)

Läs också:
WHO (Världshälsoorganisationen) 
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
Pressmeddelande från Liberias Hälsoministerium

Rabies, lassafeber, olika vattenburna sjukdomar, malaria och andra tropiska sjukdomar är vanliga i Sierra Leone. Kolera förekommer i landet och under regntiden är det inte ovanligt med epidemier, särskilt i områden med dåliga sanitära anläggningar. Drick bara kokat vatten och undvik att ha isbitar i drycker. Vattenbrist förekommer i Freetown. Enligt en rapport från UNAIDS/WHO 2010 var 0,9 procent av den vuxna befolkningen HIV-smittad.
Sjukvården är mycket bristfällig. Var också beredd på att betala för all sjukvård i förskott. Det är viktigt att kontrollera sitt försäkringsskydd inför en resa till Sierra Leone. Vid allvarligare akuta sjukdomsfall blir evakuering med flyg nödvändig. Detta är mycket kostsamt.

Resenärer till Sierra Leone måste kunna visa upp ett intyg (”Gult kort”) om att de är vaccinerade mot gula febern. Det är överhuvudtaget viktigt att i god tid se över sitt vaccinationsskydd inför en resa till landet.

Någon motsvarighet till ”112” finns inte i Sierra Leone. Tillförlitlig ambulanstjänst finns inte. Kontakta snarast ditt försäkringsbolag om du tvingas söka sjukvård.
Information om Sierra Leone på 1177 Vårdguiden

 
Amerikanska ambassadens i Sierra Leone webbplats med kontaktuppgifter för lokala läkare

Lokala lagar och sedvänjor

Sierra Leone är ett övervägande muslimskt land. Det finns dock en betydande kristen minoritet och det religiösa klimatet är tolerant. Det är likväl är viktigt att ha respekt för religion, lokala traditioner, sedvänjor och lagar.

För all export av ädelstenar och guld krävs en exportlicens. Straffen för smuggling av mineraler, liksom för narkotikahantering, är stränga och förhållandena i sierraleonska fängelser är besvärliga.

Vid avfärd från flygplatsen Lungi utanför Freetown tas ut en flygplatsskatt på 65 US-dollar som betalas kontant.

Man måste ha tillstånd för att få fotografera regeringsbyggnader, flygplatser, broar och vissa ambassader.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den djupa fattigdomen i Sierra Leone är grogrund för kriminalitet. Kriminaliteten är dock knappast högre än i många andra länder i regionen. Det förekommer emellertid olika typer av brott från väskryckningar och småstölder till väpnade överfall och inbrott i bostäder. Det finns också rapporter om vägpirater.

Undvik att promenera utomhus nattetid eller att ute i landet färdas med bil efter mörkrets inbrott. Undvik större folksamlingar och demonstrationer.

Det förekommer att polisen gör ID-kontroller på gatan, och man måste enligt lag kunna legitimera sig. Bär därför gärna en kopia av ditt pass. Tänk på att ditt pass är ett värdefullt dokument. Förvara det på ett säkert sätt.

Internetbrottslighet riktad bland annat mot svenska medborgare genom bedrägerier
eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar, är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster.
Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra
över pengar till personer utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och såväl
UD-KSS som konsulaten på plats kontaktas regelbundet av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar. Det kan också noteras att internetadresser snarlika dem som tillhör svenska myndigheter använts i bedrägligt syfte.
Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Det händer också att män som reser ner för att möta
en kvinna de träffat via internet vid ankomsten blir kidnappade och avkrävda pengar
för att få tillbaka sina pass och kunna återvända till hemlandet. Även s.k. Nigeriabrev – inte bara från Nigeria – förekommer fortfarande. Normalt är bedragarna som agerar på
Internet mycket drivna och förslagna.
Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Det är att rekommendera att ha säker transport till hotell ordnad redan före ankomsten till flygplatsen i Lungi. Brott som riktar sig mot nyanlända vid flygplatsen är inte ovanliga.
Korruption är ett allvarligt problem i Sierra Leone. Om någon begär att du ska betala mutor, avböj vänligt men bestämt.

Om du behöver en polisrapport för att till exempel gentemot ditt försäkringsbolag kunna visa att du utsatts för ett brott tar den sierraleonska polisen ut en avgift om 300 000 leone (knappt 500 kronor) för ett sådant intyg.  Gör inbetalningen till ”Sierra Leone Police Revenue Generation Fund Account” vid Bank of Sierra Leone och se till att få ett kvitto. Betala inte direkt till polisen.

HBTQ-personer utsätts regelbundet för diskriminering. Sexuella relationer mellan män är olagliga i Sierra Leone och kan leda till fängelsestraff. Det finns inget uttryckligt förbud mot sexuella relationer mellan kvinnor, men det förekommer att lesbiska kvinnor utsätts för våldtäkt med det påstådda syftet att ändra deras sexuella läggning. 

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer i betydande omfattning. Fordonen är ofta i dåligt skick och många förare har ett mycket offensivt körsätt. Det förekommer vägspärrar på olika håll i landet där trafikanter tvingas betala en summa pengar, men det inträffar också mer våldsamma brott gentemot fordon och trafikanter.

Vägarna i Sierra Leone är ofta dåliga. Särskilt under regnperioden kan det till och med vara svårt att ta sig fram med fyrhjulsdrivna fordon på vissa vägar.

Undvik att färdas i mörker. Risken för olyckor och för att utsättas för brott är större då.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan och har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Saknar du försäkringsskydd kan kostnaderna för sjukhusvistelse och eventuell evakuering bli mycket höga.

Särskilt med hänsyn till att UD avråder från alla resor till landet är det viktigt att undersöka att du har ett fullgott försäkringsskydd.

SOS-International, EuroAlarm & Europ Assistance

Övriga upplysningar

Resenärer med funktionsnedsättning bör vara medvetna om att tillgängligheten generellt är begränsad i landet. Något skydd mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning finns inte i den sierraleonska lagstiftningen.

Kreditkort tas emot vid ett fåtal restauranger och hotell i Freetown. I de få bankomater som finns går det bara att använda Visa-kort. Det finns också anledning att vara försiktig med att använda kreditkort eftersom kortbedrägerier är vanliga. Därför används vanligen kontanter som betalning i landet. Det kan vara svårt att växla svenska kronor i Sierra Leone och det kan vara svårt att få tag i den sierraleonska valutan leone i Sverige. Om du tar med dig kontanter till Sierra Leone är amerikanska dollar ett bra alternativ.

Engelska är officiellt språk i Sierra Leone, men många talar ett kreolspråk, kri. Dessutom talas flera inhemska språk.

Då Sverige inte har någon ambassad i Sierra Leone är möjligheterna till konsulär hjälp begränsade. Svenskar i landet uppmanas dock att kontakta det svenska honorärkonsulatet i Freetown för att informera konsuln om kontaktuppgifter och resplaner.

Svenska konsulat