Minderåriga - extra dokument

Ska du ansöka om visum och är minderårig behöver du dokumenten nedan.

Minderårig är den som är under 18 år.

Alla handlingar måste vara ifyllda antingen på svenska eller engelska. Dokument utfärdade av myndigheterna i ditt hemland måste åtföljas av en översättning till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Om inte annat anges nedan, ska handlingarna lämnas in som kopior, men du ska ta med originalen för jämförelse. Handlingarna ska vara utfärdade av behöriga myndigheter i ditt hemland.

Du måste ha:

  • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande. Ansökan om visum ska vara underskriven av vårdnadshavare
  • samtycke från vårdnadshavare eller förmyndare. Om det bara finns en vårdnadshavare, ska handlingar som visar detta bifogas ansökan
  • Födelseattest gällande barnet
  • Kopior av vårdnadshavarens ID-kort för jämförelse av underskrift

Navigation

Top