Tillfällig lag som begränsar möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd i Sverige

Sveriges riksdag har fattat beslut om flera lagändringar som påverkar asylsökande och dem som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli och tre år framåt.

Den nya lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd få permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015.

Uppehållstillstånd för anhöriga

Den nya lagen innebär också att anhöriga till flyktingar som får uppehållstillstånd i tre år kan få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Som anhörig avses make/maka/registrerade partner/sambo och barn under 18 år.

Anhöriga till asylsökande som fått uppehållstillstånd som gäller i 13 månader och som ansökte om asyl senast 24 november 2015 kan också få uppehållstillstånd i Sverige.

Anhöriga till den som får ett uppehållstillstånd som gäller i 13 månader och som ansökte om asyl efter 24 november 2015 kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

I vissa fall kan anhöriga till ensamkommande barn som får alternativ skyddsstatus få uppehållstillstånd även om barnet ansökte om asyl efter 24 november 2015.

Försörjningskrav

För att anhöriga ska kunna få uppehållstillstånd behöver den som har fått uppehållstillstånd i Sverige kunna försörja sig själv och den familj som ansöker om uppehållstillstånd. Det behöver också finnas en bostad av tillräcklig storlek och standard för familjen att bo i.

Försörjningskravet gäller inte för

  • den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd
  • barn
  • anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016 (datum enligt lagförslaget).

Det finns mer information om den tillfälliga lagen på Migrationsverkets hemsida:

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nya-lagar-2016/Begransad-ratt-till-uppehallstillstand-i-Sverige.html

Navigation

Top