Dokument som krävs

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem i Sverige som inte heller är medborgare i EU/EES behöver du dokumenten nedan.

Gör du en webbansökan bifogar du dokumenten elektroniskt. Du måste dock visa originalen vid besöket på ambassaden.

Ansöker du på en pappersblankett ska du ta med dig alla dokument till ambassaden tillsammans med den ifyllda särskilda ansökningsblanketten som beskrivs nedan.

Dokumenten ska tas med i original, men enbart lämnas in som kopior. För handlingar som enbart är på amarinja, ska en engelsk eller svensk översättning bifogas.

Dokument som alla sökande behöver

 Du behöver:

 • Giltigt pass
 • Om om du inte gör en webbansökan behöver du blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, nr 160011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011. Se rubriken nedan om vad som gäller för barn.

Observera att det för vissa anhöriga krävs att den som har fått uppehållstillstånd i Sverige ska kunna försörja sig själv och den familj som ansöker om uppehållstillstånd. Det behöver också finnas en bostad av tillräcklig storlek och standard för familjen att bo i. Vissa sökande behöver alltså lämna in dokument som visar detta. Det finns mer information i menyn till vänster (tillfällig lag som begränsar möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd i Sverige).

Gifta par

Du som är gift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • vigselbevis eller äktenskapsbevis.
 • en handling som visar att äktenskapet är registrerat i hemlandet (motsvarande ett svenskt personbevis), om det är möjligt
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige

Ogifta par

Du som är ogift behöver:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • folkbokföringsbevis eller liknande som visar att du är ogift
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni bott tillsammans (gäller personer som bott tillsammans i annat land än Sverige

Minderåriga barn

Om du ansöker på webben och barn under 18 år ska följa med dig till Sverige, kan du ansöka för dem i din egen webbansökan.

Minderåriga barn (barn under 18 år) behöver

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan)
 • om du inte gör en webbansökan, eller om barnet som söker ensamt, blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, nr 162011 samt bilagan Familjeuppgifter, nr 238011
 • födelse- eller släktskapsbevis
 • skriftligt medgivande från vårdnadshavare

Andra nära släktingar

Med andra nära släktingar avses andra än make/maka/sambo, minderårigt barn eller förälder till minderårigt barn.

Som annan nära släkting behöver du:

 • de dokument som alla sökande behöver (se ovan):
 • intyg som visar att du och din släkting är beroende av varandra och har svårt att leva åtskilda, t.ex. av sociala, känslomässiga eller ekonomiska skäl
 • dokument som visar hur ni är släkt med varandra
 • dokument som visar att ni bott tillsammans omedelbart innan släktingen flyttade till Sverige

Navigation

Top