Reseinformation Nigeria

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till norra Nigeria (delstaterna Adamawa, Borno, Yobe, Gombe, Taraba, Plateau, Bauchi, Jigawa, Kano, Katsina, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger och Kogi) samt även till de i Nigerdeltat belägna delstaterna Abia, Bayelsa, Delta, Akwa Ibom och Rivers, inklusive Port Harcourt.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till delstaten Imo. 

Aktuella händelser

Demonstrationer i centrala Abuja har rapporterats 2018-01-11. Ambassaden uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på eventuella oroligheter och att undvika folksamlingar. Lyssna på lokal informaiton om trafikläget och planera alternativa resrutter.

Allmänna säkerhetsläget

Även i de delar av Nigeria som Utrikesdepartementet inte avråder från resor till bör stor försiktighet och vaksamhet iakttas av besökare. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Nigeria att vara väl informerade om förhållandena i landet och den rådande situationen. Landet är ett på många sätt besvärligt resmål varför god planering innan ett besök krävs. Besökare bör hålla sig kontinuerligt uppdaterade om läget och följa lokal media. Situationen och problematiken skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet.

Den som reser till Nigeria i arbetet bör ställa krav på att arbetsgivaren eller lokal affärspartner har erforderliga säkerhetsarrangemang och kännedom om lokala förhållanden.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som ska resa i Nigeria att registrera sig hos ambassaden. För dem som överväger att resa till områden som UD avråder från resor till är det en stark rekommendation att ta kontakt med ambassaden för att erhålla ytterligare information om säkerhetsläget. Ni anmäler er utlandsvistelse genom länken till höger på sidan.

Det föreligger en mycket stor risk för terroristattacker, kidnappning, våldsamma oroligheter och brottslighet i Nigeria.

Det händer att demonstrationer och politiska sammankomster snabbt urartar och folksamlingar bör därför undvikas. Även i samband med t.ex. mindre trafikolyckor kan folksamlingar snabbt samlas och situationen bli hotfull. Även om man själv varit vållande är det därför att rekommendera att om möjligt lämna platsen och uppsöka polis för att anmäla vad som skett snarare än att stanna kvar och försöka reda ut detta på plats.

Bruk av utegångsförbud i samband med oroligheter är frekvent och kan införas med kort varsel. Det rekommenderas att dylika förbud följs.

För ytterligare information se:

> Utrikesdepartementets webbplats

> Brittiska UD:s webbplats

> Amerikanska utrikesdepartementets webbplats

> Australiska regeringens webbplats för reseråd

Abuja
Säkerhetssituationen i stadskärnan är relativt god även om man som besökare givetvis bör vara uppmärksam på omgivningen och iaktta försiktighet. Promenader efter mörkrets inbrott är inte att rekommendera och även på dagtid bör det övervägas om detta är lämpligt, i synnerhet utan sällskap. Att transporteras med egen bil/hyrd bil med känd chaufför är klart att föredra. Hotet för attacker från Boko Haram är alltjämt närvarande och uppgifter om nära förestående nya attacker cirkulerar ofta (se även avsnittet om terrorism nedan).

Lagos
Kriminaliteten i staden är fortsatt hög, såväl vad gäller rån, bilkapningar och kidnappningar. Risken för kidnappningar anses vara störst nattetid men bortföranden har även skett på dagtid. Resenärer i staden bör noga informera sig om och överväga vilka delar av staden som är lämpliga att besöka och vilka säkerhets­arrangemang som finns vid det boende man väljer. Även lokala transporter bör väljas med omdöme. Att ta taxi på gatan kan inte rekommenderas, särskilt inte efter mörkrets inbrott.

Nigerdeltat
Säkerhetssituationen i Nigerdeltat (delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Rivers, Abia och Imo) har länge varit mycket allvarlig. Den har förbättrats något på senare år. Kidnappningar av oljearbetare och resenärer förekommer emellertid fortfarande.

Terrorism

Det huvudsakliga terroristhotet kommer från den islamiska gruppen/sekten Boko Haram. Sedan år 2010 har gruppen genomfört våldsamma attacker i norra delen av landet samt i huvudstaden Abuja, som totalt dödat och sårat tusentals människor. Boko Haram har även riktat attacker mot internationella mål, bl.a. genom attacken mot FN:s högkvarter i Abuja i augusti 2011. Huvudsakligen riktas emellertid deras attacker mot lokala intressen, såsom kyrkor, statliga institutioner och skolor. Regeringsbyggnader, andra officiella institutioner och internationella organisationer liksom hotell, religiösa samlingsplatser, restauranger, barer och marknader m.m. är potentiella måltavlor. Svenskar i Abuja och även andra delar av landet uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet och att vara vaksamma på omgivningen.

Se länken nedan för mer information:

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under torrperioden mellan november och april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara. Luften blir fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i juni till oktober regnar det ofta mycket kraftigt och det finns risk för översvämning. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden. Allvarliga översvämningar drabbar med regelbundenhet många stater i Nigeria, särskilt delstaterna Anambra, Bayelsa, Adamawa, Delta, Kwara, Taraba, Plateau, Katsina, Niger, Cross River, Jigawa, Kogi, Benue, Rivers och Edo.

In- och utresebestämmelser

Alla svenska medborgare måste ha en giltig visering för inresa till Nigeria. Visum bör sökas vid den nigerianska ambassaden i Stockholm eller annan nigeriansk ambassad. För närmare information besök webbsidan:
> www.nigerianembassy.se

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Nigeria.

Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) för gula febern är ett krav för inresa.

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Nigeria.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner.

Lokala lagar och sedvänjor

Nigeria har en stor muslimsk befolkning (ca 40 %). Diskretion bör iakttagas vad gäller klädsel och uppförande, särskilt i de norra delarna av landet och vid besök av religiösa platser.

Sharialagstiftning har införts i tolv delstater i norra Nigeria.

Homosexualitet är enligt lag förbjudet.

Fotografering vid flygplatser och andra officiella platser är förbjuden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Överallt i Nigeria föreligger stor risk för kriminella angrepp som väpnat rån, överfall och bilkapning. Efter mörkrets inbrott bör man iaktta extra försiktighet. Resor utanför stadskärnor kvälls- och nattetid bör undvikas.

Vid transport till och från flygplatsen i Abuja under kvällstid rekommenderas eskort.

Nigeria är ett av de länder i världen där det föreligger störst risk för utlänningar att kidnappas. Sedan januari 2009 hundratals utländska medborgare utsatts för kidnappning eller allvarligt försök därtill. Kidnappningar kan ha ekonomiska eller politiska motiv och utföras av kriminella grupperingar och terroristgrupper. Majoriteten av kidnappningarna har tidigare skett i Nigerdeltat, men på senare tid har de ökat också på andra håll i landet.

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. I norr är huvudvägarna acceptabla. I söder har man större problem med underhållet på grund av slagregn, vegetation och besvärliga naturförhållanden; de mindre vägarna är ofta dåliga då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten främst längs huvudvägarna. Olycksfrekvensen är hög.

Ett inrikesflygplan tillhörande bolaget Dana Air kraschade i juni 2012 på väg från Abuja till Lagos. Samtliga ombordvarande miste livet. Den verkliga orsaken till olyckan har ännu inte kunnat fastställas och i dess efterdyningar har uppdagats brister av olika slag även hos andra nigerianska flygbolag. Flera av dem har belagts med i vart fall tillfälliga flygförbud. I nuläget har Dana Air åter fått tillstånd att flyga. Den som planerar att flyga inrikes i Nigeria bör informera sig om den senaste utvecklingen på området och vara medveten om att stora förseningar och inställda flyg är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Nigeria.

Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcentral etc.). Notera att de flesta sjukhusen inte uppfyller svensk standard på vård.  

Övriga upplysningar

Bedrägerier

Bedrägerier eller så kallade scams, dvs olika sätt att försöka lura personer på pengar är vanligt förekommande i Nigeria och övriga Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer i Nigeria utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrunds‑information. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och ambassaden kontaktas varje vecka av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top