Reseinformation Bahrain

Aktuella händelser

Störningar i flygtrafiken mellan Bahrain och Qatar

Måndagen den 5 juni 2017 beslutade Bahrain att avbryta sina diplomatiska förbindelser med Qatar. Detta har lett till störningar i flyg- och båttrafiken mellan de båda länderna.

Resande uppmanas att kontakta respektive transportör beträffande uppdaterad information.

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten i Bahrain ligger på en internationellt sett relativt låg nivå. Under dagtid är det i regel inga större problem att röra sig efter landets huvudleder. På hotell och i affärscentra är säkerheten generellt god.

Det kan förekomma sammanstötningar mellan demonstranter och polis som kan föranleda stora individuella säkerhetsrisker. Den bahrainska regeringen har infört förbud mot demonstrationer och man bör som besökare undvika folksamlingar. Diraz, Bani Jamra och Sanabis är exempel på orter där oroligheter förekommit.

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda sin hemsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda hemsidan som en informationskälla.

Terrorism

Det finns ett allmänt terrorhot mot landet. Flera bombdåd har utförts på senare år. Dåden har utförts på olika platser i landet och delvis på allmänna platser där utlänningar ofta befinner sig. Man bör vara vaksam mot främmande objekt.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Bahrain ligger i utkanten av en jordbävningsdrabbad zon. Det har hänt att lätta skalv som inte förorsakat större skada har känts av.

På sommarhalvåret stiger temperaturen till extrema nivåer, 40-50 grader dagtid. Under denna period måste alla slags utomhusaktiviteter planeras med hänsyn tagen till klimatet.

In- och utresebestämmelser

Regeländringar kan ske snabbt. För aktuell och närmare information om regler för visum, uppehålls- och arbetstillstånd, m.m., kontakta Bahrains ambassad i London (+44 20 720 191 70) som ansvarar även för relationerna med Sverige. Läs också gärna UD:s råd inför utlandsresan "Resklar?"  [http://www.regeringen.se/sb/d/6998 ]

Svenska medborgare kan normalt erhålla en 2-veckors turistvisering vid ankomst till flygplatsen i Bahrain. Det är också möjligt att skaffa viseringen på förhand, vid Bahrains ambassad i London eller elektroniskt här. [http://www.evisa.gov.bh/]

Passet ska vara giltigt i minst 6 månader räknat från datum för den planerade resan ut ur Bahrain. Du kan nekas inträde i landet om ditt pass har kortare giltighetstid än så. Inresa kan förvägras också resenärer med trasiga pass.

Provisoriska pass och främlingspass accepteras inte för inresa till Bahrain.

Det är strängt förbjudet att föra in exempelvis vapen, ammunition, droger, pornografiskt material och fläskprodukter. Införsel av läkemedel som kan betraktas som narkotiska preparat är också förbjuden. Notera dessutom att det finns läkemedel som är kontrollerade och narkotikaklassade i Bahrain utan att vara det i Sverige samt att införsel även av sådana läkemedel kan vara straffbar.Kontakta Bahrains ambassad i London för närmare information om vilka mediciner som är förbjudna. Där kan du även söka svar på vad du eventuellt kan göra för att importera läkemedel av specifika medicinska skäl. Allmänna råd om att resa med medicin kan du söka på apotek i Sverige.

Lista över terroristorganisationer publicerad 2014

Förenade Arabemiraten publicerade den 15 november 2014 en lista på terroristorganisationer, i enlighet med dess federala lag om bekämpning av terrorbrott (7/2014). Där återfinns den svenska paraplyorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige och den internationella hjälporganisationen Islamic Relief. 

Lagstiftningen har trätt i kraft men ambassaden känner inte till något konkret fall vid vilket den hittills åberopats. De som i så fall skulle kunna beröras är personer med någon form av anknytning till en listad organisation. Det finns ett omfattande avtal om säkerhetssamarbete mellan länderna i Gulf Cooperation Council (GCC), vilket också innebär att en misstänkt person kan utlämnas från ett land (utom Kuwait) till ett annat.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård av god eller tillfredsställande standard finns i landet. Det är viktigt att före avresa kontrollera att reseförsäkringen gäller och att man har de vacciner som rekommenderas för vistelsen.

MERS-CoV

Det första fallet av av Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) i Bahrain registrerades i april 2016.

För ytterligare information om MERS-CoV hänvisas till WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Bla. rekommenderas följande försiktighetsåtgärder:

  • Tvätta händerna ofta
  • Ät väl genomstekt eller kokt mat, skölj grönsaker och frukt väl, undvik opastöriserade produkter
  • Undvik kontakt med djur, i synnerhet kameler

Zikavirus

Inget fall av Zikavirus har rapporterats från Bahrain.

Läs mer om Zikavirus hos den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Lokala lagar och sedvänjor

Bahrain är ett muslimskt land. Samhället är i grunden konservativt även om det i en del avseenden anses vara liberalare än andra i Gulfregionen. Svenska resenärer måste vara medvetna om att de lokala sedvänjorna i många avseenden är olika de svenska och att lagstiftningen har en grund i islamisk rättstradition.

Lokala lagar, seder och bruk ska respekteras. Detta inbegriper att inte klä sig på ett sätt som kan uppfattas som utmanande. Det är också viktigt att informera sig om bl.a. vad som gäller i fråga om krav på uppträdande m.m. i samband med religiösa högtider (jfr om Ramadan nedan) och vid besök på heliga platsen som till exempel moskéer. 

Sexuella relationer utanför äktenskapet liksom homosexuella relationer medför straffansvar.  Detsamma gäller offentliga ömhetsbetygelser.

Bär alltid på giltiga legitimationshandlingar när du är i Bahrain, bahrainskt ID-kort (om du har uppehållstillstånd) eller pass. Avsaknad av sådana kan leda till att du grips. 

Fotografering på allmän plats är tillåten. Undvik dock att fotografera den lokala befolkningen utan att först fråga om lov. Undvik också att fotografera militära och andra särskilt känsliga anläggningar, eller demonstrationer och liknande.

Det är tillåtet för vuxna icke-muslimer att köpa, förvara och konsumera alkohol i Bahrain. Det finns också många restauranger och hotell som serverar sina icke-muslimska gäster alkohol. Det är olagligt att dricka alkohol eller vara berusad på allmän plats. Detta gäller även på landets flygplatser.

Bahrain har en absolut nolltolerans i fråga om narkotika. Både innehav och användning av narkotika, även lättare sådan som marijuana, är belagt med stränga fängelsestraff. Det kan gälla även personer som påträffas med narkotika i kroppen som brukats före inresan i landet. Respektera den bahrainska nolltoleransen mot narkotika. Som alltid bör man undvika situationer där man bär okända människors bagage genom tullen.

Under den muslimska fastemånaden Ramadan gäller särskilda sedvänjor som påverkar även utlänningar. Det är då inte tillåtet att äta, dricka eller röka på offentlig plats från soluppgång till solnedgång, dvs. under den tid då muslimer fastar. Flertalet restauranger har stängt dagtid under denna period. Hotellens restauranger håller normalt öppet men ingångarna döljs i regel på olika sätt. För utländska medborgare ska det vara en självklarhet att respektera Ramadan även om man själv inte är muslim.

Datumen för Ramadan ändras varje år med elva eller tolv dagar. De exakta datumen fastställs först strax före fastemånadens början och det kan skilja på någon dag mellan olika länder. Ramadan avslutas med den tre dagar långa helgen Eid Al Fitr.

Affärsverksamhet ligger i många fall nere under såväl Ramadan som Eid Al Fitr, undantaget nödvändiga funktioner i den offentliga förvaltningen och servicesektorn (hotell, restauranger, affärer). Den som planerar att uträtta affärsärenden i Bahrain under Ramadan eller Eid Al Fitr bör alltså räkna med svårigheter.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottsligheten i Bahrain ligger internationellt sett på en låg nivå.
Ensamma kvinnor bör dock vara vaksamma om de rör sig ute under kvällstid.

Trafiksäkerhet

Bahrain har högertrafik. Vägnätet är av skiftande kvalitet. Det är lag på att använda bilbälte även i baksätet och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör. Även om det kan finnas förståeliga skäl för frustration i samband med bilkörning i landet är det viktigt att kunna lägga band på sig samt vara medveten om att exempelvis obscena gester som ses av
andra kan leda till höga böter eller fängelse. Det är också straffbart att köra bil med alkohol i blodet. 

En tillfällig besökare kan använda sitt svenska körkort för att köra bil i Bahrain. Efter tre månader i landet krävs dock ett giltigt internationellt körkort.

Om du råkar ut för en annat än obetydlig trafikolycka är det ett krav att du stannar på olycksplatsen till dess att polisen anlänt för att göra en utredning. Ring den s.k. ”accident hotline” på nummer 199 (vid olyckor utan personskador) och 999 (vid personskador). Anmälan måste vara gjord inom 24 timmar efter olyckan.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Bahrain. Förvissa dig om att du har en reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem.

Övriga upplysningar

Det går bra att använda svenska kort för att betala med eller ta ut pengar i automater.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top