Potrebna dokumentacija

Ako niste državljanin neke od EU/EES zemalja, a želite da se preselite kod člana porodice koji živi u Švedskoj, ali ni sam nije državljanin drugih EU/EES zemalja, potrebna vam je dolenavedena dokumentacija.

Prilikom elektronskog podnošenja zahteva dokumentaciju prilažete putem interneta. Originalnu dokumentaciju morate dati na uvid prilikom intervjua u ambasadi. Ako na intervjuu nemate svu potrebnu dokumentaciju, vi ili neko drugi može kompletirati vaš zahtev u ambasadi najkasnije 2 nedelje nakon intervjua, ponedeljkom ili četvrtkom 09.00-11.00, i tom prilikom dati originalna dokumenta na uvid. Dodatna dokumentacija se ne može poslati poštom u elektronskim zahtevima.

Ukoliko zahtev podnosite lično u ambasadi, sa sobom treba da ponesete svu potrebnu dokumentaciju i popunjene formulare.

Ako želite da zahtev predate lično, imajte na umu sledeće:

 • Aplikanti, uključujući i decu, moraju zahtev podneti lično.
 • Aplikant mora sam da popuni svoje formulare, a formulare za decu treba da popuni i potpiše njihov roditelj/staratelj.
 • Svi formulari i dokumentacija treba da budu priloženi u originalu.

Dokumentacija koja je potrebna svima:

VAŽNO: Osoba u Švedskoj sa kojom tražite spajanje treba da ispuni određene kriterijume o izdržavanju, odnosno da ima dovoljno velike prihode i stan u kojem biste zajedno živeli. Imajte na umu da vaš član porodice u Švedskoj treba da je spreman da priloži dokaze o izdržavanju tek kad i ako Zavod za migracije zatraži to od njega, i to tek nakon vašeg podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu. Više o ovim kriterijumima možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije na engleskom ili švedskom jeziku.

 

Venčane osobe

Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Dokaz o registraciji braka u Švedskoj
 • Izvod iz matične knjige venčanih overen apostilskim pečatom, ILI na internacionalnom obrascu, ILI na domaćem obrascu sa prevodom na engleski ili švedski - ako već imate internacionalni izvod sa sobom koji nije moguće overiti apostilom, priložite overeni domaći izvod, uz izvod na internacionalnom obrascu, kako ne biste snosili dodatne troškove oko prevođenja dokumentacije
 • Potvrda o prijavi boravka, iznajmljivanju ili kupovini stana i slična dokumentacija koja dokazuje da ste sa partnerom živeli u nekoj drugoj zemlji osim u Švedskoj
 • Iako nije neophodno, preporučujemo vam da uz potrebnu dokumentaciju priložite i dokaze da ste sa partnerom održavali redovan kontakt i/ili da ste se sretali i lično. To znači da možete priložiti zajedničke fotografije iz različitih perioda, prikaz elektronske prepiske na mobilnom telefonu ili kompjuteru, telefonske listinge, avionske karte i slično. Ovakva dokumenta treba priložiti u PDF ili JPG formatu, ili ih možete doneti u papirnoj formi na intervju u Ambasadi - međutim, morate biti spremni pokazati i mobilni telefon kako bi bilo utvrđeno da se zaista radi o vašoj ličnoj prepisci, ukoliko na primer održavate kontakt sa partnerom preko Vibera i sličnih aplikacija.

Ako ste brak sklopili u Švedskoj:

 • Overa personbevisa vašeg partnera apostilskim pečatom, od strane javnog notara u Švedskoj
 • Zvanični prevod personbevisa na srpski jezik
 • Registracija braka u matičnoj službi (Srbija ili Crna Gora) pomoću originalnog personbevisa i prevoda.
 • Matična služba izdaje izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu
 • Overa internacionalnog izvoda iz matične knjige venčanih apostilom na opštinskom sudu
 • Ukoliko nije moguće overiti internacionalni izvod apostilom, prihvata se i overa izvoda na domaćem obrascu, uz prevod na engleski ili švedski - ako već imate internacionalni izvod sa sobom koji nije moguće overiti apostilom, priložite overeni domaći izvod, uz izvod na internacionalnom obrascu, kako ne biste snosili dodatne troškove oko prevođenja dokumentacije

Molimo vas, obratite pažnju na to da više nije moguće overavati pomenutu dokumentaciju u Ambasadi Švedske u Beogradu.

Ako ste brak sklopili u Srbiji ili Crnoj Gori:

 • Matična služba opštine u kojoj ste se venčali treba da izda internacionalni venčani list
 • Overa venčanog lista obavlja se u opštinskom sudu, apostilskim pečatom
 • Ukoliko nije moguće overiti internacionalni izvod apostilom, prihvata se i overa izvoda na domaćem obrascu, uz prevod na engleski ili švedski - ako već imate internacionalni izvod sa sobom koji nije moguće overiti apostilom, priložite overeni domaći izvod, uz izvod na internacionalnom obrascu, kako ne biste snosili dodatne troškove oko prevođenja dokumentacije
 • Brak se potom registruje u Švedskoj, u poreskoj službi, Skatteverketu.
 • Skatteverket izdaje personbevis vašeg partnera na kojem je navedeno njegovo bračno stanje.

Važno je da registrujete brak i u Švedskoj i u Srbiji/Crnoj Gori pre nego što podnesete zahtev za boravišnu i radnu dozvolu.

Nevenčani parovi

Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju - overeno apostilom na opštinskom sudu i prevedeno na švedski ili engleski jezik.
 • Ako je moguće: potvrda o prijavi boravka, iznajmljivanju ili kupovini stana i slična dokumentacija koja dokazuje da ste sa partnerom živeli u nekoj drugoj zemlji osim u Švedskoj
 • Ako ste odnosi na vas – sudsko rešenje o razvodu od bivšeg supružnika, overeno apostilom na opštinskom sudu, i zvanično prevedeno na engleski ili švedski jezik
 • Ako se odnosi na vas – izvod iz matične knjige umrlih za bivšeg supružnika
 • Iako nije neophodno, preporučujemo vam da uz potrebnu dokumentaciju priložite i dokaze da ste sa partnerom održavali redovan kontakt i/ili da ste se sretali i lično. To znači da možete priložiti zajedničke fotografije iz različitih perioda, prikaz elektronske prepiske na mobilnom telefonu ili kompjuteru, telefonske listinge, avionske karte i slično. Ovakva dokumenta treba priložiti u PDF ili JPG formatu, ili ih možete doneti u papirnoj formi na intervju u Ambasadi - međutim, morate biti spremni pokazati i mobilni telefon kako bi bilo utvrđeno da se zaista radi o vašoj ličnoj prepisci, ukoliko na primer održavate kontakt sa partnerom preko Vibera i sličnih aplikacija.

Deca mlađa od 18 godina

Ako podnosite zahtev elektronskim putem, a sa sobom vodite decu mlađu od 18 godina, možete i za njih podneti zahtev u sklopu vaše elektronske aplikacije.

Za maloletnu decu je potrebno:

Drugi bliski rođaci

U druge bliske rođake spadaju svi drugi tipovi odnosa osim venčanih i nevenčanih partnera, maloletne dece i njihovih roditelja.

Potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima (videti iznad)
 • Uverenje kojim se potvrđuje da vi i vaš rođak zavisite jedno od drugog na taj način da ne možete da živite jedno bez drugog, npr. iz socijalnih, emotivnih ili ekonomskih razloga
 • Dokumentacija koja dokazuje vaše međusobno srodstvo
 • Dokumentacija koja dokazuje da ste živeli zajedno neposredno pre no što se vaš rođak preselio u Švedsku.