Wniosek o wsparcie/patronat

Ambasada Szwecji w Polsce inicjuje i realizuje projekty mające na celu promowanie szwedzkiej kultury, kształtownie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce oraz wspieranie relacji handlowych między naszymi krajami. Większość środków, którymi dysponuje Ambasada jest przeznaczona na własne projekty. W wyjątkowych przypadkach Ambasada wspiera także projekty innych instytucji i organizacji.

Instytucje, osoby lub organizacje, chcące się ubiegać o wsparcie dla projektów i działań o tematyce kulturalnej, społecznej czy biznesowej są zobowiązane wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się po prawej stronie (Formularz).

Wypełniony formularz należy przesłać na adres bratumila.pettersson@gov.se lub katarzyna.szota@gov.se (projekty kulturalne i społeczne) lub na adres daniel.larsson@gov.se (projekty o tematyce biznesowej).

Ambasada wspiera projekty i działania, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat Szwecji, informowanie o Szwecji, wzbudzanie zainteresowania krajem i wzmacnianie pozytywnego obrazu Szwecji w Polsce, a także relacji handlowych między Polską a Szwecją.

We wniosku należy zawrzeć opis projektu, czas jego trwania, opis grupy docelowej i organizatora przedsięwzięcia, koszty przedsięwzięcia i sposoby jego finansowania oraz (w przypadku wniosku o dofinansowanie) wysokość wnioskowanej kwoty.

Formularz należy przesłać do Ambasady z odpowiednim wyprzedzeniem. Zazwyczaj Ambasada potrzebuje dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku. Zależy to jednak także od okresu w roku, w którym Ambasada otrzymuje wniosek do rozpatrzenia.

Ambasada nie pokrywa kosztów inwestycji (takich jak np. zakup materiałów eksploatacyjnych, produkcja materiałów reklamowych czy zakup sprzętu), kosztów powstałych przed podjęciem przez Ambasadę decyzji o udzieleniu wsparcia ani kosztów wynagrodzenia personelu organizacji ubiegającej się o wsparcie.

Patronat honorowy Ambasady Szwecji jest udzielany w nielicznych wybranych przypadkach.

Wnioskowana kwota wsparcia powinna mieścić się w rozsądnych granicach.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ambasada odpowiada na wszystkie wnioski, wspiera jednak tylko wybrane projekty.

Decyzja o przyznaniu wsparcia jest podejmowana przez Ambasadę Szwecji. Od decyzji nie można się odwołać.