Utvecklingssamarbete med Indonesien

I slutet av 2013 fasades det bilaterala samarbetet med Indonesien ut, och ingen ny landspecifik strategi planeras.

I Indonesien var det övergripande målet för Sveriges selektiva samarbete 2009-2013  förbättrad demokratisk samhällsstyrning och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, en miljömässigt hållbar utveckling samt en ekonomisk tillväxt som kommer fler tillgodo. Den viktigaste samarbetsformen har varit aktörssamverkan mellan svenska och indonesiska aktörer.

Fokus har varit att utveckla aktörssamverkan inom områdena miljö/klimat, internationell handel och näringslivsutveckling. Vissa av dessa initiativ, som påbörjades med Sida-finansiering, finns kvar än idag. Sverige stöttar även vissa regionala program som kommer Indonesien till del.

Sverige ligger i framkant avseende holistisk miljöplanering, som också är efterfrågat i Indonesien. Landet har en mycket ambitiös klimatagenda och samtidigt gigantiska utmaningar på miljöområdet. Symbio City och Eco Airport är två koncept som har prioriterats i samarbetet. Miljömässigt hållbar stads- planering och miljövänliga flygplatser är områden som täcker många miljöaspekter liksom transporter, vatten och sanitet, avlopp, avfallshantering, luftföreringar, och energieffektivisering. Utifrån dessa koncept är det möjligt att samla bredare grupper av aktörer på såväl den svenska som den indonesiska sidan.

Exempel på samarbeten som fortsatt trots Sidas utfasning är det mellan Borås och Palu om avfallshantering och förnyelsebar energi, och mellan den svenska och indonesiska energimyndigheten som samverkar kring forskningsinstitutet INSISTS i Yogyakarta.